Precizări din partea STP Alba Iulia referitoare la derularea serviciului public de transport. Plângere penală împotriva primarului municipiului Alba Iulia

Când spune adevărul primarul municipiului Alba Iulia, Pleșa Gabriel – Codru? Când susține că contractul de transport public nu mai poate fi prelungit sau când tot el susține prelungirea cu până la 5 ani?

Către,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

PRIMARUL MUNICIPIULUI ALBA IULIA

Nr. 199/01.02.2021

Subscrisa Societatea de Transport Public SA Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bd. Republicii nr. 27, stp@stpalba.ro, telefon: 0258. 815434, prin reprezentant legal Nicola Stelian – director general, depunem prezenta

NOTIFICARE

Prin care solicităm să procedați de îndată la plata facturilor în cuantum total de 1.844.573,50 lei reprezentând servicii prestate de subscrisa pentru municipiul Alba Iulia în perioada noiembrie 2020, decembrie 2020 și ianuarie 2021.

Întrucât din suma totală precizată mai sus,

Factura nr. ABSTP 17635/ 08.01.2021 înregistrată la AIDA-TL sub nr. 40/08.01.2021 și la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 4500/18.01.2021 reprezentând “prezumat subvenție transport persoane 01.01.2021-07.01.2021 Mun. Alba Iulia” aferentă contractului nr. 226/1683/19.07.2012 precizat și în adresa AIDA-TL nr. 55/18. 01.2021 de înaintare a acestei facturi (precizăm că este vorba de vechiul contract, ce s-a împlinit la data de 07.01.2021 și a cărui prelungire a solicitat-o în mod nelegal dl. Pleșa)

și factura nr. ABSTP 17636/ 11.01.2021 înregistrată la AIDA-TL sub nr. 46/12.01.2021 și la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 4503/18.01.2021 reprezentând “prezumat subvenție transport persoane 08.01.2021-31.01.2021 Mun. Alba Iulia conform contract nr. 26/48/07.01.2021” aferentă contractului în vigoare,

Ni le-ați restituit prin adresa nr. 6350/21.01.2021 cu mențiunea “nu există angajamente legale aprobate”, ne vedem nevoiți să vă punem în vedere ca în termen de 1 zi de la primirea prezentei să procedați la plata facturilor.

Anexăm în original factura nr. ABSTP 17635/08.01.2021 înregistrată la AIDA-TL sub nr. 40/08.01.2021 și la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 4500/18.01.2021 cât și factura nr. ABSTP 17636/11.01.2021 înregistrată la AIDA-TL sub nr. 46/ 12.01.2021 și la Primăria municipiului Alba Iulia sub nr. 4503/ 18.01.2021.

Motive

Având în vedere că în data de 29.01.2021 a avut loc ședința Consiliului Local Alba Iulia și urmărind această ședință, am constatat cu stupoare că dl. Pleșa dezinformează în mod grosolan consilierii cu scopul ca persoanele care se află în realitate în spatele acestuia prin mijloace frauduloase să fure banii publici ai Unității Administrativ Teritoriale Municipiul (UATM) Alba Iulia, ne vedem nevoiți, deși nu ne-am dorit, să vă notificăm și să explicăm existența unui contract legal încheiat, respectiv Contractul nr. 26/48 din data de 07.01.2021 încheiat între subscrisa și entitatea contractantă Asociația Intercomunitară de Dezvoltare Alba Iulia – Transport Local (AIDA-TL).

Că este așa, respectiv că dl. Pleșa favorizează chiar prin săvârșirea de infracțiuni persoane care se află în spatele său, rezultă în primul rând din declarațiile acestuia – conferința de presă nr. 1, disponibilă aici: https://www.

youtube.com/watch?v=cIyZJTg-u1k

Declarația de presă dl. Pleșa: “Sigur, acel dosar, și eu, ca și consilier local, și ceilalți consilieri locali din 2 sau 3 mandate am fost chemați pentru a da declarații și a verifica. Sigur că și mie mi s-a părut o …, atuncea, o chestie absolut aiurea pentru diferența aia de bani de la 2 la 2,2 lei să faci o asemenea cercetare. Deci, era pe undeva de așteptat acest lucru. Sigur, încă nu s-a …, mă rog, se pare că vor să continue și să se facă totuși trimiterea în judecată pentru acele prelungiri de contract pe care ei le consideră ilegale. Vom vedea ce va hotărî justiția. Se pare că aicea lucrurile continuă. Și, s-a disjuns cauza, dvs. știți mai bine, practic au rămas doar primarii celor 7 localități din AIDA ca inculpați pentru acea prelungire care, repet încă o dată, dânșii o consideră ilegală. A doua prelungire de 6 luni”.

Este de observat că în conferința de presă în care dl. Pleșa era convins că prelungirea de 2 ori cu 6 luni a contractului din 2000 (încheiat între subscrisa și Municipiul Alba Iulia) este nelegală, cu toate că acele prelungiri se încadrau în termenul prevăzut la art. 5 (5) din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 conform căruia o prelungire a contractului prin măsuri de urgență “nu poate depăși doi ani”. Cu toate acestea, în 06.01.2021, în ședința AGA AIDA-TL, dl Pleșa a susținut că o astfel de prelungire se poate face pentru o perioadă “chiar și de 5 ani, am vorbit eu personal la Consiliul Concurenței”. Prin aceste afirmații false, dl Pleșa dezinformează deoarece contractul nu mai poate fi prelungit având în vedere opinia constantă a Consiliului Concurenței exprimată și prin adresa nr. 17070/08.01.2020: “Durata contractului de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice nu trebuie extinsă în mod artificial, prin prelungirea nejustificată a acestuia. Având în vedere efectele anticoncurențiale pe care le pot genera, acțiunile autorităților administrației publice locale competente de prelungire a duratei unui contract de delegare a gestiunii unui serviciu de utilități publice trebuie întreprinse în mod excepțional, respectiv trebuie să fie justificate (adică să fie obiective, necesare și proporționale cu scopul urmărit, inclusiv prin limitarea acestora în timp)”.

După afirmațiile din ședința AGA AIDA-TL din 06.01.2021, în ședința de consiliu local Alba Iulia din data de 29.01.2021, deși dl Pleșa recunoaște că “nu este om de lege”, susține că pentru contractul din anul 2012 ajuns la termen în data de 07.01.2021 se poate face prelungirea până la 2 ani și 6 luni, iar ulterior afirmând că “eu m-aș duce cu prelungirea chiar până la 1 an” și fără a indica niciun text de lege care să justifice aceasta.

Această susținere este nelegală, iar aprobarea ei ar constitui săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu de către consilierii care ar aproba aceasta.

Dacă în înregistrarea din conferința de presă de mai sus dl. Pleșa consideră ilegală “a doua prelungire cu 6 luni” a unui contract, îi solicităm să comunice STP și Consiliului Local Alba Iulia textele de lege conform cărora nu săvârșește infracțiunea de uzurpare a funcției când solicită STP și Consiliului Local Alba Iulia prelungirea unui aceluiași tip de contract cu 30 zile sau “chiar și cu 1 an” (cifrele exprimate de dl Pleșa diferă de la o declarație la alta și depind de faptul dacă din auditoriu îl contrazice sau nu cineva, comportament extrem de periculos pentru o funcție de demnitate publică).

Contractul nu mai poate fi prelungit întrucât există deja un contract, respectiv Contractul nr. 26/48/07.01.2021 încheiat în mod legal cel puțin conform:

  1. HCLM Alba Iulia nr. 141/ 18.05. 2020 privind avizarea caietului de sarcini, a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, a regulamentului serviciului public de transport local de persoane și a documentației de atribuire.
  2. Anunțul de participare SICAP nr. CN1023187/30.07.2020.
  3. Avizele conforme necondiționate ale Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) în număr de 7, și Avizul conform necondiționat final al ANAP nr. 7300/1434/ CN1023187/AC/19.11.2020.
  4. Comunicarea rezultatului procedurii nr. 560/24.11.2020 având ca obiect atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate în teritoriul administrativ al membrilor AIDA-TL, nr. Anunț de participare CN1023187/ 30.07.2020.
  5. Adresele AIDA-TL către Consiliile Locale membre din data de 03.12.2020 și adresa de revenire din 11.12.2020 cu privire la faptul că s-a comunicat în SICAP câștigătorul procedurii de atribuire, că s-a stabilit ca semnarea contractului să nu aibă loc prin modalitatea opțională ca organul de conducere al AIDA-TL să semneze contractul, ci prin modalitatea ca fiecare membru al Adunării Generale AIDA-TL să semneze prin reprezentant legal și ca pentru aceasta membrii AIDA-TL să inițieze Proiectele de hotărâri de consiliu local pentru acordarea mandatelor speciale pentru reprezentantul lor legal pentru a putea vota în AGA AIDA-TL Hotărârea privind delegarea serviciului de transport public local și semnarea contractului de delegare.
  6. Foarte important, în cazul de față sunt aplicabile prevederile art. 10 (5^1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice: ”În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor”.
  7. Adresa STP nr. 16/04.01.2021 (Anexa 1 la prezenta) către AIDA-TL care a fost transmisă în aceeași zi către UAT membre și prin care am răspuns solicitării de prelungire cu 30 de zile a valabilității ofertei formulată de către dl Pleșa cu nr. 132707/29.12.2020 fără ca acesta să aibe mandat pentru solicitarea de prelungire (peste termenul legal) de la Consiliul Local Alba Iulia. Având în vedere că până la data prezentei nu ne-a răspuns, solicităm Consiliului Local să îl oblige pe dl Pleșa să prezinte răspunsul la adresa noastră nr. 16/04.01.2021 în Consiliul Local și să ni-l comunice ulterior și nouă.
  8. Adresa nr. 1101/07.01.2021 (Anexa 2 la prezenta) a dlui Pleșa prin care comunică AIDA-TL că nu se poate prezenta în aceeași zi la ședința AGA pentru semnarea contractului deoarece “Primarul Municipiului Alba Iulia nu poate dovedi și justifica calitatea de reprezentant statuar în cadrul AIDA-TL, astfel încât nu poate efectua demersuri pentru inițierea unui proiect de hotărâre pentru primirea mandatului special de la Consiliul Local Alba Iulia pentru semnarea Contractului”.
  9. Adresa nr. 111301/02.11.2020 (Anexa 3 la prezenta) a Municipiului Alba Iulia prin care dl Pleșa, contrar celor susținute prin adresele supra arătate, cât și în Informarea privind stadiul atribuirii contractului de delegare a serviciului de transport public local de persoane în arealul AIDA-TL transmisă consilierilor locali pentru ședința de consiliu din data de 29.01.2021 aprecia că este obligatorie Încheierea Judecătoriei Alba Iulia prin care el să fie nominalizat cu CNP în Actul Constitutiv și Statut AIDA-TL, arată în mod corect și legal, la data de 02.11.2020, că este reprezentant de drept (de la lege) al Municipiului Alba Iulia în AGA AIDA-TL:

“Conform prevederilor art. 132 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari, vă aducem la cunoștință faptul că reprezentantul de drept al Municipiului Alba Iulia în adunarea generală a AIDA-TL este domnul Pleșa Gabriel-Codru, Primarul Municipiului Alba Iulia”.

Așadar se dovedește că dl Pleșa cunoaște prevederile legale când dorește, și când nu, dezinformează, ca să nu zicem că minte, pentru a promova interese ascunse și ilegale, ale celor care se află în realitate în spatele său.

Solicităm Consiliului Local Alba Iulia să nu dați curs susținerilor dlui Pleșa care sunt minciuni pentru a vă induce în eroare ca să vă determine să preluați răspunderea civilă și penală care la stadiul juridic actual îi aparține exclusiv.

Astfel, cu riscul de a ne repeta, arătăm că procedura de atribuire a Contractului nr. 26/48/07.01.2021 a fost legală.

AIDA-TL, în baza Legii 51/2006, a emis adresa 46027/12.05.2020 prin care a înaintat Consiliului Local Alba Iulia Caietul de sarcini, contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului public de transport local de persoane și Documentația de atribuire. Potrivit OUG 57/2019 s-a emis Referatul de aprobare nr. 46272/13.05.2020, Raportul de specialitate nr. 46508/13.05.2020 al Compartimentului transport, liberă inițiativă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și avizele favorabile ale Comisiei Consiliului local pentru administrarea domeniului public şi privat, agricultură și ale Comisiei Consiliului local pentru administraţie publică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prevederile statutului AIDA-TL, aprobat prin Hotărârea nr. 244/2009 și Hotărârea nr. 200/2015 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia și prevederile Hotărârii nr. 443/2017 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia, precum și prevederile art. 2, lit. ”a”, art. 8(3) lit. ”d^1” și lit. ”i”, art. 10(5), art. 22(4), ale art. 29 și ale art. 30 din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice – republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 17(1), art. 23(1) și ale art. 26 din Legea nr. 97/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului președintelui ANRSC și al Președintelui ANAP nr. 131/2019 privind documentele standard și contractul standard care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie și în temeiul prevederilor art. 129 (2) lit.”d” coroborat cu art. 129(7) lit. ”n”, ale art. 139(3) și ale art. 196(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

S-a adoptat de către Consiliul Local Alba Iulia HCL nr. 141/2020 prin care s-au avizat Caietul de sarcini, contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului public de transport local de persoane, Documentația de atribuire și acordarea mandatului special pentru reprezentantul legal să aprobe în AGA AIDA-TL “conform prezentei hotărâri”.

Ulterior adoptării acestei ho­tărâri, AGA AIDA-TL adoptă Hotărârea nr. 4/04.06.2020 în baza prevederilor Legii 51/2006, Legii 92/2007, Regulamentului (CE) 1370/2007, Legea 99/2016, Ordinul ANRSC nr. 140/2019, Anexelor nr. 1 și nr. 2 la Ordinul comun ANRSC/ANAP nr. 131/1401/2019 prin care s-a aprobat Caietul de sarcini, contractul cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, Regulamentul serviciului public de transport local de persoane și Documentația de atribuire.

Facem mențiunea că în același mod ca și Consiliul Local Alba Iulia au procedat toate UAT membre AIDA-TL.

Potrivit Legii 99/2016 s-a publicat Anunțul SICAP nr. CN1023187/30.07.2020 și s-au emis de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) un număr de 7 Avize conforme necondiționate și Avizul conform necondiționat final al ANAP nr. 7300/1434/CN1023187/AC/19.11.2020.

Potrivit HG 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), aceasta îndeplinește funcțiile de strategie, de stabilire şi implementare a sistemului de verificare şi control al aplicării unitare de către autorităţile contractante a dispoziţiilor legale şi procedurale în domeniul achiziţiilor publice, de monitorizare, de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor și de asigurare a suportului operaţional pentru autorităţile contractante.

Câtă vreme Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a emis un număr total de 8 Avize conforme necondiționate pentru întreaga procedură de atribuire a Contractului nr. 26/48/07.01.2021 este evident că dl Pleșa nu poate susține legal și argumentat că aprobarea atribuirii Contractului nr. 26/48/07.01.2021 s-a făcut cu încălcarea prevederilor Statutului AIDA-TL și cu încălcarea principiilor transparenței, tratamentului egal, proporționalității, nediscriminării, liberei concurențe. De asemenea, nu poate susține nici că nu a putut beneficia de dreptul la vot câtă vreme, așa cum recunoaște prin adresa nr. 111301 din 02.11.2020, era reprezentant de drept al municipiului în cadrul asociației și, cu intenție, nu v-a adus la cunoștință că până la data de 04.01.2021 Consiliul Local Alba Iulia trebuia să se pronunțe asupra acordării mandatului special pentru reprezentantul legal de a aproba în AGA AIDA-TL și a semna Contractul nr. 26/48/07.01.2021.

Așa fiind, mandatul Consiliului Local Alba Iulia s-a născut și există juridic conform art. 10 (5^1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice: ”În situaţia în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale nu se pronunţă asupra hotărârilor privind acordarea mandatelor speciale prevăzute la alin. (5) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării, se prezumă că unităţile administrativ-teritoriale au acceptat tacit delegarea atribuţiilor lor”.

Așadar, Contractul nr. 26/48/ 07.01.2021 a fost legal atribuit subscrisei prin Hotărârea AGA AIDA-TL nr. 2/07.01.2021.

Dl Pleșa nu își poate invoca propria culpă atunci când susține că nu a fost prezent la adoptarea Hotărârii AGA AIDA-TL nr. 2/07.01.2021. Nu poate susține că municipiul a fost în imposibilitate de a beneficia de dreptul său de vot câtă vreme, așa cum am arătat, potrivit art. 132 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: “Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari” și după cum a și învederat prin adresa nr. 111301 din 02.11.2020 era reprezentant de drept al Municipiului Alba Iulia.

Nimic nu îl împiedica să participe la adoptarea Hotărârii AGA AIDA-Tl nr. 2/07.01.2021 și să voteze “împotrivă” sau să se abțină, cum obișnuiește în mod constant. Nu a făcut aceasta uzitând de o meschinărie ieftină, că nu-i înscris cu CNP în Actul constitutiv și Statutul AIDA-TL. Această susținere a dlui Pleșa ar conduce la concluzia că la data de 07.01.2021 municipiul Alba Iulia nu avea reprezentant legal, respectiv primar. Împrejurarea că a ales să nu participe la adoptarea Hotărârii AGA AIDA-TL nr. 2/07.01.2021 nu poate conduce la nulitatea absolută a acestei hotărâri, așa cum susține, fără aprobarea Consiliului Local Alba Iulia, în Plângerea prealabilă nr. 9094/ 27.01.2021. Aceasta cu atât mai mult cu cât nimeni nu își poate invoca propria culpă la încheierea unui act juridic, mai ales că Hotărârea AGA AIDA-TL nr. 2/ 07.01.2021 este un act administrativ care presupune legalitate, temeinicie, bună credință, transparență, tratament egal, nediscriminare.

Dacă ar fi fost transparent dl Pleșa și de bună credință apărător al interesului public și al fondurilor publice nu ar fi ales ca din 03.12.2020 să nu supună dezbaterii Consiliului Local Alba Iulia solicitarea AIDA-TL nr. 539/03.12.2020 de acordare a mandatului special pentru aprobarea în AGA și semnarea contractului.

Pentru ca dl Pleșa să fie trecut cu CNP în Actul Constitutiv și Statut AIDA-TL trebuia să remită AIDA-TL o copie a actului său de identitate. Nu a făcut aceasta și, mai mult, a apelat la trucuri nedemne de un reprezentant legal al unei instituții publice, ieftine, respectiv a susținut că și-a pierdut cartea de identitate în data de 24.12.2020 și nu a prezentat această copie decât în data de 05.01.2021. Este evidentă reaua credință în apărarea unui interes public. Interesul public nu se apără prin pierderea cărții de identitate și cu scopul de a găsi motive nedemne de un edil și nelegale pentru a induce în eroare persoanele de bună credință cu privire la atribuirea Contractului nr. 26/48/07.01.2021.

În realitate, dl Pleșa urmărește ca persoanele din spatele său să procedeze în mod nelegal și prin eludarea unei licitații pentru efectuarea transportului public în municipiul Alba Iulia. În această ipoteză se urmărește eliminarea sistemului de ticheting electronic existent în serviciul de transport public și care este singurul sistem ce permite asigurarea valabilitații biletelor și abonamentelor (cardurilor) de călătorie în cele 7 zone tarifare și de asemenea permite ca UAT din AIDA-TL să fie singurele din țară care plătesc contravaloarea călătoriilor beneficiarilor de gratuități în funcție de validări (călătoriile efective).

Așa fiind, nu se poate susține, cum în mod eronat afirmă dl Pleșa, că s-ar frauda fondurile publice și că transportul în municipiu ar fi prea scump. Dacă se studiază oferta de preț, se poate observa lesne că aceasta cuprinde doar elementele prevăzute de lege, în special prevederile Ord. 272/2007 al ANRSC.

Dimpotrivă, fondurile publice ale municipiului Alba Iulia s-ar frauda prin îmbrățișarea susținerilor dlui Pleșa astfel:

– toate plățile către subscrisa au fost făcute și se fac de către dl Pleșa cu mari întârzieri;

– refuz la plată a facturilor emise pe anul 2021, inclusiv pe vechiul contract a cărui prelungire a solicitat-o dl Pleșa,

Toate acestea cu scopul ca STP să ajungă în imposibilitatea de a efectua transportul.

În această situație, cei care se află în realitate în spatele dlui Pleșa vor interveni la rugămințile acestuia ca salvatori ai transportului public în Alba Iulia, deși ar fi putut să facă aceasta în condiții legale și anume să participe la licitația recent finalizată prin semnarea Contractului nr. 26/48/07.01.2021. Despre aceștia, dl Pleșa vorbește în Conferința de presă nr. 2 – disponibilă aici: https://www.youtube.com/ watch?feature=player_embedded

&v=6YMZ1FijhfY

”Ei, vreau să vă spun că această amenințare cu lăsatul orașului fără transport este absolut puerilă. Eu vreau să vă spun următorul lucru: eu eram pregătit și pentru acest lucru, pentru că am primit o somație că în data de 16, respectiv data de ieri, dacă nu va trece acest proiect de hotărâre, se va sista transportul local în Alba Iulia. Eram foarte hotărât să facem o adresă Prefecturii, ca domnul prefect, până la litigiu, până se va hotărî în instanță litigiul dintre Consiliul Local și prestatorul de serviciu, sau AIDA, mai exact, și Consiliul Local, că așa este corect, să lanseze invitația pe la 3-4-5 firme din țară să vină să presteze servicii de transport la Alba Iulia. Vreau să vă spun că, cel puțin 3 sau 4 firme ar fi putut să facă acest lucru și în condiții mult mai avantajoase pentru bugetul local.”

Acești operatori au ales să nu participe la licitația recent încheiată deoarece a fost impus sistemul de ticheting electronic care nu permite frauda. În situația în care noi am fi astfel eliminați s-ar crea artificial de către dl Pleșa o situație de urgență și ar fi introdusă firma Livio Dario SRL, care are autobuzele pregătite la Timișoara și fără sistemul de ticheting, fără contract transparent, cu eliminarea în stil mafiot a liberei concurențe, a tratamentului egal, a nediscriminării, dar cu asigurarea foloaselor necuvenite pentru sine sau pentru altul a dlui Pleșa.

Solicităm să observați că se încearcă delegarea răspunderii (pasarea răspunderii) către consilierii locali care în necunoștință de datele reale ale problemei, doar pe susținerile mincinoase ale dlui Pleșa, să împiedice efectuarea de către subscrisa a transportului public în condiții absolut legale și favorizarea furtului din banii publici de către Livio Dario SRL sau o altă firmă conform declarațiilor de presă ale dlui Pleșa de mai sus.

Menționăm că nu vom precupeți niciun efort și vom face toate demersurile pentru ca fondurile publice să nu fie fraudate și să nu se încalce principiile învederate de dl Pleșa în Plângerea prealabilă nr. 9094/27.01.2021.

De asemenea, învederăm că am și formulat Plângere penală în care am arătat că nu poate fi pus lupul paznic la oi, respectiv dl Pleșa care se erijează în apărătorul fondurilor publice și prin manevrele folosite tocmai ar vrea să facă facil și aparent legal o fraudare a acestora.

Solicităm, stimați consilieri, să observați că scopul înființării AIDA-TL a fost transportul atât în municipiu, cât și dinspre comunele limitrofe la locurile de muncă (și fără de care Alba Iulia nu ar avea asigurată forța de muncă necesară), la studii etc., și să nu permiteți unor persoane cu interese meschine să săvârșească infracțiuni la care dumneavoastră să fiți complici.

Director general

ing. Stelian NICOLA

 

Despre Redacția ProAlba 38452 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*