Concurs de angajare la Jandarmeria Alba

Inspectoratul de Jandarmi Județean”Avram Iancu”Alba organizează concurs pentru ocuparea, din sursă externă, a postului vacant de execuție de ofițer specialist I, în cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului din cadrul Serviciului Logistic. 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare şi ale Ordinului M.A.I. nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I, ambele cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Avram Iancu”Alba, organizează concurs, prin încadrare directă, de ocupare a postului vacant de execuţie ofiţer specialist I, la compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut la poziţia 77/a din statul de organizare al unităţii.

Pot participa la concurs, persoanele care îndeplinesc cumulativ, condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru participarea la concurs, astfel:

 1. Condiţiile legale sunt următoarele:
 2. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 4. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 6. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 7. f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului.

Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.

În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.

Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale, la o dată ce va fi comunicată candidaţilor, prin publicare pe internet. Lista candidaţilor declaraţi inapt la evaluarea psihologică va fi publicată pe internet.

De asemenea, anunţarea candidaţilor pentru deschiderea fişei medicale-tip de încadrare în MAI se va face tot prin publicare pe pagina de internet.

 1. Criterii specifice: 
 1. Candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
 2. a) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 3. b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.

Verificarea cerinţelor prevăzute la lit. a) se realizează cu ocazia examinării medicale.

 1. B) Cadrele militare în rezervă pot participa la concurs, dacă îndeplinesc şi următoarele criterii specifice:
 2. a) nu au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. b) nu au semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
 4. c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
 5. d) sunt confirmate în arme şi specialităţi militare corespunzătoare funcţiilor pentru care se organizează concurs.

Verificarea cerinţei prevăzute la lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.

Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării, şi nu au avut calitatea de cadru militar în activitate în unităţi ale MAI, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

Candidatul declarat „admis” la concurs nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.

 1. C) Maiştrii militari şi subofiţerii care au absolvit studii superioare pot participa la concurs, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
 2. a) îndeplinesc cerinţele de ocupare a postului prevăzute la cap. III al prezentului anunţ;
 3. b) sunt declaraţi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;
 4. c) nu sunt cercetaţi disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;
 5. d) nu sunt puşi la dispoziţie ori suspendaţi din funcţie în condiţiile art. 17 alin. (2) şi art. 21 lit. a) şi b) din anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale M.A.I. ;
 6. e) au obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

III. Cerinţele postului:[1]

 • să aibă studii universitare de licenţă (ciclul I de studii universitare sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă) cuprinse în unul din domeniile din ramura de stiință:
 1. Inginerie civilă, în unul din domeniile de licență (DL):
  1. Inginerie civilă – cu toate specializările (S) aferente;
  2. Ingineria instalațiilor – specializarea (S): instalații pentru construcții;
  3. Inginerie și management – specializarea (S): inginerie economică în construcții.
 2. Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, în domeniul de licență (DL): Ştiinţe militare, informaţii  şi ordine publică-  specializarea (S): managementul  organizaţiei.

–   autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor:

– autorizaţie de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiilor  după încadrarea pe funcție;

– avizul tehnic de specialitate, conform I.M.A.I. nr. 664/2008, după încadrarea pe funcție;

–  perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: – 6 luni

– autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat, nivel de secretizare secret după numirea pe funcţie. În situaţia în care, ulterior numirii în funcţie, cadrul militar nu obţine autorizaţia, acesta este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii.

Cererea de participare la concurs, însoţită de copii ale diplomelor/certificatelor care să ateste studiile/cursurile absolvite[2], copia actului de identitate, curriculum vitae, consimţământul candidatului pentru eliberarea extrasului de pe cazier și declarația din care să reiasă dacă, în ultimele 6 luni au fost evaluați psihologic în același scop, precum și rezultatul acestei evaluări (conform modelelor ataşate),  va fi adresată inspectorului şef al I.J.J. Alba şi va fi depusă personal la sediul I.J.J. Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba în perioada 03.01.2018-16.01.2018 în zilele de luni-vineri între orele 08.30-15.30.

Dosarul de recrutare se va depune personal până la data de 23.02.2018 ora 15.30, la sediul I.J.J. Alba, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 18, din municipiul Alba Iulia, judeţul Alba şi va cuprinde următoarele documente:

 1. Pentru candidaţii recrutaţi în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar şi pentru cadrele militare în rezervă:
 2. a) cererea de înscriere şi CV;
 3. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului;2
 4. c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă[3] şi, dacă este cazul, ale livretului militar;
 5. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. e) autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului şi soţul/soţia candidatului;
 7. f) cazierul judiciar;
 8. g) o fotografie color 9×12 cm;
 9. h) fişa medicală-tip de încadrare în MAI;
 10. i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 11. j) dosar- plic.
 1. B) Dosarul de recrutare în vederea participării maiştrilor militari/subofiţerilor la concurs, conţine următoarele documente:
 2. a) cererea de înscriere şi CV;
 3. b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; 2
 4. c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă3 şi, dacă este cazul, livretului militar;
 5. d) copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă;
 6. e) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare;
 7. f) adeverinţe emise de unitatea din care face parte candidatul din care să rezulte:

–  nivelul de acces la informaţii clasificate la care este avizat şi perioada de valabilitate;

– dacă este cercetat disciplinar, dacă se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau dacă este pus la dispoziţie în condiţiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la O.m.a.i. nr. 177/2016.

–  calificativul obţinut   la ultimele două aprecieri anuale de serviciu.

 1. g) adeverinţă care conţine rezultatul ultimului examen medical de bilanţ eliberată de medicul de unitate;
 2. h) dosar- plic.

Copiile documentelor care fac parte din dosarul de recrutare se realizează de lucrătorii de resurse umane, se certifică pentru conformitate şi se semnează de persoana desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după realizarea copiilor.

Documentele care fac parte din dosarul de recrutare pot fi depuse şi în copie legalizată, situaţie în care activităţile prevăzute la alineatul precedent nu se mai realizează.

Relaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba, telefon: 0258/812318, interior 24571 şi 24535, fax 0258/811926, de luni până vineri, între orele 08.30-15.30.

Candidaţii vor fi planificaţi pentru evaluarea psihologică specifică prin grija Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba.

La concurs pot participa numai candidaţii care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice de recrutare, condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite şi depuse în termenul prevăzut în prezentul anunţ.

 1. TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

– în vederea ocupării prin concurs sau examen, după caz, prin încadrare directă, a postului vacant de execuţie ofiţer specialist I, la compartimentul Administrare patrimoniu imobiliar şi protecţia mediului, din cadrul Serviciului Logistic, prevăzut la (poziţia 77/a) din statul de organizare al I.J.J. Alba.

 1. TEMATICA
 2. Organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
 3. Drepturile și obligațiile personalului Jandarmeriei Române;
 4. Îndatoririle și drepturile cadrelor militare;
 5. Trecerea în rezervă sau direct în retragere a cadrelor militare;
 6. Răspunderea materială a militarilor;
 7. Organizarea și desfășurarea achizițiilor publice de bunuri și servicii de către unitățile M.A.I.;
 8. Atribuirea contractelor de achiziție publică de către unitățile M.A.I.;
 9. Scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor din unitățile M.A.I.;
 10. Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile M.A.I.;
 11. Protecția informațiilor clasificate în instituțiile M.A.I.;
 12. Autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 13. Recepția lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente acestora;
 14. Asigurarea tehnică a construcțiilor aflate în administrarea M.A.I.;
 15. Normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activității în spațiile M.A.I.;
 16. Organizarea cadastrului pentru structurile M.A.I.;
 17. Elaborarea și conținutul documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții;
 18. Organizarea activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I. 

B . BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 550 din 21 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanța Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;
 4. Instrucțiunile M.A.I. nr. 114 din 22.07.2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea Guvernului 395 din 02.02.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Hotărârea Guvernului 81 din 23.01.2003 privind organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I.;
 8. Instrucțiunile M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
 9. Ordinul M.F.P. nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 10. Ordinul nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului Administrației și Internelor;
 11. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 12. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 114 din 21.12.2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității;
 13. Legea nr. 10 din 18.01.1995 privind calitatea în construcții;
 14. Legea nr. 50 din 29.07.1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (Capitolul I);
 15. G. nr. 343 din 18 mai 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 16. Instrucţiuni M.A.I. nr. 664 din 28.11.2008 privind normele de asigurare tehnică a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative;
 17. Ordinul M.A.I. nr. 633 din 10.10.2008 privind normele de stabilire a parametrilor necesari desfășurării activității în spațiile M.A.I.;
 18. Instrucțiunile M.A.I. nr. 549 din 18.07.2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile M.I.R.A.;
 19. Hotărâre nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al  documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 20. Ordin nr. 140 din 30 octombrie 2015 privind organizarea, coordonarea și controlul activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I. (Capitolele II, III și V).

Se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite. 

 1. Graficul şi locul desfăşurării concursului :
 • depunerea cererilor de înscriere la concurs până la data de: – 01.2018, ora 15.30
 • depunerea dosarelor de recrutare în volum complet până la data de: – 02.2018, ora 15.30
 • verificarea corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaţilor:

26.02.2018-01.03.2018.

–  concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba din municipiul Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 18, la data de 09.03.2018, începând cu ora 14.00, unica probă de concurs constând  într-un test scris tip grilă, care se înregistrează audio şi/sau video, conform dispoziţiilor art. 24 din Anexa nr. 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.

 • Depunerea contestaţiilor : – 24 de ore de la afişarea rezultatelor.

            ATENŢIE !  Candidaţii pot contesta numai notele la propriile lucrări. Nota acordată după contestaţie rămâne definitivă. 

 • Afişarea rezultatelor eventualelor contestaţii: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.
 • Afişarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului: în funcţie de existenţa/inexistenţa unor eventuale contestaţii, la expirarea termenului de depunere/soluţionare a acestora.

Aprecierea rezultatelor finale ale probei de concurs se face cu note de la 1 la 10.

Nota de promovare a probei de concurs este de minimum 7,00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au aceeaşi notă la testul scris, departajarea candidaţilor se realizează pe baza rezultatelor obţinute în urma susţinerii unui interviu pe subiecte profesionale.

Candidaţii vor avea obligatoriu asupra lor la susţinerea testului scris, actul de identitate precum şi un pix / stilou de culoare albastră (nu vor avea voie cu materiale documentare, dicţionare, notiţe, însemnări, precum şi cu orice alte mijloace de calcul sau comunicare). Nu se admit pixuri / stilouri care permit ştergerea şi rescrierea. Fraudele, precum şi tentativele de săvârşire a acestora se sancţionează prin eliminarea din concurs a candidatului / candidaţilor în cauză.

Anunţul este publicat pe site-ul instituţiei, www.jandarmeriaalba.ro şi afişat la avizierul unităţii începând cu data de 29.12.2017.

[1] Fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, la sediul unităţii, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

[2] După promovarea examenului de finalizare a studiilor absolvenţilor li se eliberează o adeverinţă de absolvire a studiilor, al cărei termen de valabilitate este de maximum 12 luni”( conform prevederilor art. 37 din Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 657 din 24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior).

[3] Conform art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Pentru perioadele de activitate ulterioare datei de 01.01.2011, candidaţii vor depune la dosar adeverinţe de vechime eliberate de angajator, conform prevederilor legale în vigoare.

 

Despre Redacția ProAlba 35877 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*