Informare din partea Casei Corpului Didactic Alba

      Casa Corpului Didactic Alba este un centru activ de formare, resurse și consultanță pentru angajații din învățământul preuniversitar al județului Alba, orientat spre integrarea în spațiul european al învățării pe tot parcursul vieții.

       Casa Corpului Didactic Alba are un obiectiv fundamental, și anume dezvoltarea și consolidarea învățarii pe tot parcursul vieţii, prin susţinerea și dezvoltarea actului educaţional, a competențelor profesionale, a promovării performanţelor, a inovaţiilor, proiectarea dimensiunii europene în sistem, valorificarea practicilor educaţionale, creşterea coeziunii sociale, a cetăţeniei active, a dialogului intercultural, a creativităţii şi competitivităţii în societatea cunoașterii, prin programe de formare continuă, activități cu caracter științific, metodic și cultural, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (1) și (4) din Legea nr. 1/2011.

        Misiunea Casei Corpului Didactic Alba este de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențe profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației.

        Formarea continuă a personalului didactic, de conducere, de îndrumare şi de control şi recalificarea profesională sunt fundamentate pe standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standarde de calitate şi competenţe profesionale.

        Într-o societate dinamică, bazată pe cunoaștere și aflată într-o continuă schimbare, învățarea pe tot parcursul vieții concretizată și prin dezvoltarea profesională, constituie o necesitate, aceasta din urmă fiind un proces de construcție a unui ansamblu de noi competențe care se face atât pe căi formale (școlarizare, formare continuă) cât și informale (studiu individual, experiențe de muncă în situații diverse).

       Întrucât sistemul de educație este caracterizat de dinamism, cadrele didactice sunt puse în situaţia de a-şi structura permanent propriul mod de acces la informaţie şi propria capacitate de selectare a informaţiilor. Formarea reprezintă, în acest context, o acţiune de modelare conformă cu exigenţele societăţii actuale. Formarea continuă profesionalizează formatorul educaţional încât să răspundă nevoilor personale ale educaţilor şi obiectivelor educaţiei. Educatorul profesionalizat are puterea de a ameliora calitatea, de a promova și anticipa schimbarea, de a asigura eficacitatea educaţiei.

       Nici o profesiune nu cere posesorului ei atâta competenţă, dăruire şi umanism ca cea de educator, pentru că în niciuna nu se lucrează cu un material mai preţios, mai complicat şi mai sensibil decât omul în devenire. Ancorat în prezent, întrezărind viitorul şi sondând dimensiunile posibile ale personalităţii, educatorul sau cadrul didactic, instruieşte, educă, îndeamnă, dirijează, cultivă si organizează, corectează, perfecţionează şi evaluează neîncetat procesul formării şi desăvârşirii calităţilor necesare omului de mâine. Astfel, el este nevoit să se autoevalueze şi perfecţioneze neîncetat.

       Evoluţia în carieră a personalului didactic din învățământul preuniversitar se realizează prin promovarea examenelor de definitivare în învăţământ şi obţinere a gradelor didactice II şi I.

      În corelare cu reglementările specifice educaţiei adulţilor şi educaţiei permanente, perfecţionarea cadrelor didactice se realizează prin stagii de formare obligatorii.

      Personalul didactic, precum şi personalul de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar este obligat să participe periodic la programe de formare continuă, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data promovării examenului de definitivare în învăţământ, minimum 90 de credite profesionale transferabile (Legea 1/2011, art.245).

      Conform Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (ART. 4), formarea continuă se realizează în principal prin:

 a) programe şi activităţi de perfecţionare a pregătirii ştiinţifice, psihopedagogice şi didactice;

 b) programe de formare în domeniile conducerii, îndrumării şi evaluării învăţământului;

 c) cursuri de pregătire şi susţinerea examenelor de obţinere a gradelor didactice II şi I;

 d) programe de conversie profesională;

 e) studii corespunzătoare unei specializări din alt domeniu de licenţă.

        Formarea continuă asigură actualizarea şi dezvoltarea competenţelor personalului didactic, inclusiv dobândirea de noi competenţe, în funcţie de evoluţiile din planul nevoilor de educaţie și al curriculum-ului educațional, precum și în funcţie de exigenţele privind adaptarea competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/procesele de educaţie.

         Evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue/perfecţionării se efectuează prin sistemul de recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor profesionale transferabile.

              Evoluţia în carieră va fi evaluată conform criteriilor stabilite pentru acordare a gradelor  didactice. Evaluarea formării continue se efectuează prin:

 a) acumularea creditelor profesionale transferabile;

 b) validarea competenţelor obţinute în activitatea didactică cuprinse în fişele anuale de evaluare ale personalului didactic, în rapoartele de inspecţie şi asistenţă la oră;

 c) punctarea portofoliului.

        În urma aplicării unui chestionar privind identificarea nevoii de formare continuă şi de perfecționare a personalului din învăţământul preuniversitar din judeţul Alba, în anul şcolar 2022-2023, în rândul cadrelor didactice s-a propus OFERTA DE PROGRAME DE FORMARE pentru anul școlar 2022-2023.

Casa Corpului Didactic Alba are finalizate sau sunt în curs de derulare următoarele programe/ proiecte:

  1. CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – cod SMIS 2014+:118327 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Primul program derulat este Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare. RED-CRED. Formare nivel 2; Categorie: 2; Tip de competențe: 2.a; Domeniu tematic: 5, Nr. OM de acreditare/data  3306/22.02.2022 furnizor Casa Corpului Didactic Brașov.

În perioada 04.10-07.12.2022 s-a derulat seria 2 pentru 1 grupă de 28 formabili dar au finalizat 21.

Al doilea program derulat este Managementul implementării eficiente a curriculumului naţional MANAGER-CRED. Formare nivel 2; Categorie: 1; Tip de competențe: 1.c.; Domeniu tematic: 13, Nr. OM de acreditare/data  3673/02.05.2022 furnizor Casa Corpului Didactic Brașov.       

În perioada 11.10-07.12.2022 s-a derulat seria 2 pentru 2 grupe de 49 manageri școlari dar au finalizat 46.

În perioada 30.01-23.03.2023 s-a derulat seria 3 pentru 1 grupă de 25 manageri școlari dar au finalizat 24.

Cu aceste grupe se încheie activitatea de  formare a proiectului CRED. În perioada septembrie 2019- martie 2023 au parcurs programele de formare 296 cadre didactice din învățământul primar,  794 cadre didactice din învățământul gimnazial, din care 91 sunt manageri școlari. Indicatorii proiectului pentru județul Alba au fost atinși procentul fiind de 106,47% pentru învățământul primar respectiv 93,52% pentru învățământul gimnazial.

  • În cadrul Proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF, Beneficiar: Ministerul Educației, POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 se derulează două programe de formare. În această perioadă la programul de formarePROF III – Management educațional în context mentoral participă151cadre didactice, iar la programul de formare PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning  participă 262 cadre didactice. Ambele programe sunt acreditate cu OME nr. 4740/19.08.2022.
  • Proiectul FUTURE – educație prin programe de a doua șansa pentru un viitor mai  bun, Cod proiect: POCU/665/6/23/136179,      derulat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară: 6 –Educație și competențe, Obiectiv specific: 6.4- Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională și obiectiv specific – 6.6- Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive, al cărui beneficiar este Inspectoratul Școlar județean Alba.

Casa Corpului Didactic Alba a câștigat în calitate de ofertant la Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice din Anexa 2 la Legea 98/2016, derularea programului de formare acreditat de către Ministerul Educației pentru formabili din județele Alba și Arad.

Abilitare curriculară „A Doua Șansă”; Categorie: 2; Tip de competențe: 2.a; Domeniu tematic:3, Nr. OM de acreditare/data 3737/27.04.2021 furnizor Casa Corpului Didactic Alba.

În perioada mai –iulie 2023 se va derula seria 4 pentru 172 formabili, cuprinși în 7 grupe.

În cadrul proiectului „Împreună vom reuși!” F-PNRS-1-2022-2877, proiect finanțat din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) a cărui beneficiar este ISJ Alba, Casa Corpului Didactic Alba are intenția să participe în calitate de furnizor de formare. În cadrul proiectului vor fi derulate 3 programe de formare acreditate. Unul dinte acestea Competențe relevante pentru educația digitală” este acreditat de către CCD Alba cuOME 4368/03.08.2022.

În luna martie s-a trimis către Comisia Specializată de Acreditare la Ministerul Educației în vederea acreditării programului „Strategii de reducere a abandonului școlar cunoscând profilul psihologic al elevului” ,iar cel de-al treileaprogram „Fenomenul de bullyng în mediul școlar”este în lucru și va fi trimis spre acreditare în luna aprilie.

Curs ,,Competențte de Organizare și furnizare de educație nonformală” din oderta CCD Alba, în sistem outdoor, 25 participanți, derulat în luna noiembrie-decembrie 2022.

     Biblioteca Casei Corpului Didactic Alba este de a pune la dispoziția personalului din

învățământul preuniversitar județean, informații pe suporturi diverse: fonduri de carte, reviste, CD-uri, DVD-uri, internet. De asemenea, producerea serviciilor de informare, lectură și studiu în scopul satisfacerii cerințelor unui segment cât mai amplu din personalul didactic de la nivelul județului Alba, prin obiective specifice profilului său pedagogic și enciclopedic, cât și prin activități concrete măsurabile și cuantificabile.

Rolul bibliotecii Casei Corpului Didactic Alba este de a informa şi documenta, de a organiza activităţile de formare continuă şi a activităţilor cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural pentru bibliotecarii / responsabilii centrelor de documentare și informare din județ. În fondul de carte a Bibliotecii CCD se găsesc peste 30.000 de volume care acoperă toate domeniile. De la dicționare, până la cărți de matematică , de la albume de artă până la cărți de metodică și pedagogie, de la volume de istorie până la cărți de dezvoltare persoanlă, oferta Bibliotecii este una foarte generoasă. La biblioteca CCD se pot înscrie toți angajații cu carte de muncă din sistemul de învățământ al județului Alba.

Program cu publicul: Luni – Joi: 8 – 16.30, Vineri: 8 – 14 Adresa: strada Tudor Vladimirescu, nr 39, Alba Iulia (Liceul Tehnologic ”Dorin Pavel” Alba Iulia, la etajul 3 al fostei Școli Generale nr 9 din Alba Iulia)

Calendarul SIMPOZIOANELOR și CONCURSURILOR derulate în anul școlar 2022-2023

 SIMPOZION ,,A fi dascăl astăzi”, ediția a XIV-a5 octombrie 2022
 SIMPOZION ,,Educație pentru dezvoltare durabilă a României”, ediția a XIV-aDecembrie 2022-Ianuarie 2023
 SIMPOZION ,,Primăvara școlii” ediția a XIV-aMartie 2023
 SIMPOZION ,,Zilele Școlii Albei”, ediția a XXIII-aMai-Iunie 2023
 CONCURSUL JUDEȚEAN DE MATERIALE DIDACTICEFebruarie-Mai 2023
 PROIECTUL NAȚIONAL DE LITERATURĂ ȘI ARTE VIZUALE ,,Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor!”Octombrie-Iunie 2023

       Casa Corpului Didactic Alba deține revista ,,Universul Școlii” cu 10 numere/an ( nu se publică în lunile iulie, august). care este o publicație națională, de specialitate în educație, destinată personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din sistemul educațional preuniversitar românesc, un spațiu de comunicare, informare și promovare a cercetării, a inovațiilor didactice, a exemplelor de bună practică în domeniul educației.

Reprezintă o publicație națională, bianuală, cu ISSN, apare online, pe site-ul  CCD Alba la secțiunea Editura ,,Universul Școlii”. Materiale trimise de cadrele didactice în email-ul dedicat, nu implică costuri pentru publicare, care acceptă orice lucrare de specialitate în domeniul educației și al formării, în limbile română, engleză și franceză.

Revista își propune punerea la dispoziția cititorilor materiale dintre cele mai diversificate, interesante și mai competent realizate, prin care se urmărește aducerea în prim-plan a experiențelor concrete din activitatea educațională și științifică a personalului din învățământul românesc.

Lucrările publicate în revistă constituie o modalitate de creștere a punctajului din fișele de evaluare a activității metodice și științifice a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în vederea transferului/pretransferului, completării de normă/restrângerii de activitate sau obținerii gradației de merit/calificativului anual, participanții vor primi adeverință de publicare, în format online, devenind, astfel, autori de articol cu ISSN.

DIRECTOR

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA

Prof. EUGENIA MARCELA DĂRĂMUȘ

Despre Redacția ProAlba 35877 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*