Proiectul „SPO – Performanţă şi calitate în servicii” vine în ajutorul absolvenților prin promovarea Bursei Locurilor de Muncă

PSDI Cornel Comsa Europarlamentare

BURSA LOCURILOR DE MUNCA - ABSOLVENTI - BUCURESTI„SPO – Performanţă şi calitate în servicii”,este un proiect finanţat de Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”. Proiectul, implementat de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj; Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba (Partener naţional 1); Fundaţia pentru Dezvoltare Socială şi Economică Zalău (Partener naţional 2); VECOM S.R.L. (Partener naţional 3) şi Fondazione Castellini (Italia) (Partener transnaţional 4), promovează servicii inovative pentru actorii de pe piața muncii, dar și serviciile tradiționale oferite de AJOFM-uri. Astfel, acest proiect vine în sprijinul absolvenților și prin Promovarea Bursei Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Evenimentul va avea loc în 26 septembrie, de la ora 930, la sediul PAEM in Sala de sedinte a Consiliului Local Alba Iulia din str. Bucovinei, nr. 6, fiind organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba.

La ediția de anul trecut au fost prezenți 27 de agenți economici din județul Alba, societăți care au oferit 284 de locuri de muncă. La bursă au participat 370 de persoane, din care 325 de absolvenți, din aceștia fiind selectați în vederea angajării 168.

 

În vederea creșterii șanselor de angajare a absolvenților, amintim câteva facilități acordate de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba:

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a tinerilor

 

Angajatorii care încadrează în muncă tineri, pot beneficia, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de următoarele subvenţii:

* Încadrarea în muncă a absolvenţilor

Conform prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii care încadrează, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent:

  • o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arta și meserii;
  • o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
  • o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, primesc lunar, sumele aferente pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile mai sus menţionate sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii contractul. Dacă după această perioadă se menţin raporturile de muncă, sau de serviciu, cu absolvenţii încadraţi, angajatorii primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuţiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii. Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioadă de cel mult 2 ani de la data încetării obligaţiei legale de menţinere a raporturilor de muncă/serviciu. Prin contribuţii sociale datorate de angajatori se înţelege contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţia de asigurări pentru şomaj.

Ajutorul financiar se virează, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, angajatorilor care nu înregistrează debite provenind din neplata contribuţiilor sociale, în termen de 90 de zile de la data aprobării cererii.

 

*Promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială

Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, având vârsta cuprinsă între 16-26 ani, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate – denumiţi angajatori de inserţie, beneficiază lunar, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Durata contractului de solidaritate poate fi de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an şi se încheie între AJOFM Alba şi tânăr.

 

În atenţia absolvenţilor 2014

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba informează absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi ai şcolilor speciale în vârstă de minimum 16 ani, că pentru a putea beneficia de prevederile Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să se înregistreze în evidenţa agenţiei, într-o perioadă de 60 de zile de la data absolvirii.

Astfel, tinerii absolvenţi de liceu ai promoţiei anului 2014 cu diplomă de bacalaureat se mai pot înregistra până în 28 septembrie.

Documentele necesare pentru înregistrare sunt :

– diplomă (adeverință) de absolvire – original si copie;

– certificat naștere și căsătorie – original și copie;

– adeverință medicală cu mențiunea clinic sănătos, apt pentru muncă sau cu eventual, restricții medicale;

– adeverință de la administrația financiară cu veniturile din alte surse;

– carte de muncă (dacă este cazul – original și copie);

– act de identitate (original și copie);

– dosar plic.

În intervalul de 60 zile agenţia sprijină absolvenţii pentru a-şi găsi un loc de muncă conform pregătirii profesionale, oferindu-le servicii gratuite de informare şi consiliere profesională. Dacă, după expirarea celor 60 zile, nu s-a reușit încadrarea în muncă şi nu urmează o altă formă de învățământ, persoanele au dreptul să-şi depună dosarul pentru solicitarea indemnizației de șomaj. Acest dosar va cuprinde următoarele acte:

– carnetul de luare în evidență primit la depunerea primului dosar;

– actul de identitate;

– adeverința medicală (doar dacă au trecut 30 zile de la data eliberării adeverinței de la primul dosar);

– adeverință administrația financiară (doar dacă au trecut 90 zile de la data eliberării adeverinței de la primul dosar);

– declarație pe propria răspundere că nu urmează o altă formă de învățământ.

Indemnizaţia de şomaj se acordă pe o perioadă de 6 luni, iar cuantumul acesteia este de 50% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii dreptului, și anume 250 lei.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de angajare, egală cu valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării.

Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Stimularea încadrării stagiarilor din Bugetul asigurărilor pentru şomaj

Angajatorii care încheie un contract de stagiu în condiţiile Legii nr. 335/2013, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie.

Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior a intrat în vigoare în luna martie 2014 şi reglementează, pentru absolvenţii de învăţământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie, în conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia profesiilor pentru care există reglementări speciale.

Scopul efectuării stagiului este de asigurare a tranziţiei absolvenţilor de învăţământ superior de la sistemul de educaţie la piaţa muncii, de a consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele locului de muncă, precum si de dobândire a experienţei şi vechimii în muncă/specialitate.

Stagiar este debutantul în profesie, angajat cu contract individual de muncă, cu excepţia celor care dovedesc că au desfăşurat, potrivit legii, activitate profesională în acelaşi domeniu, anterior absolvirii.

Odată cu încheierea contractului individual de muncă, între angajator şi stagiar, se încheie, în formă scrisă, un contract de stagiu, ca anexă la contractul individual de muncă, pe o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu.

Perioada de stagiu este perioada de timp cuprinsă între data angajării şi data finalizării stagiului. După parcurgerea acestei perioade, stagiarul este evaluat de către o comisie de evaluare. Promovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unui certificat, această perioadă constituind vechime în specialitate. Nepromovarea evaluării se finalizează cu eliberarea unei adeverinţe de efectuare a perioadei de stagiu.

Angajatorii nu pot primi dubla finanţare pentru aceeaşi persoana.

Suma prevăzută prin această lege nu se acordă angajatorilor de tip instituţii şi autorităţi publice, aşa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

În situaţia în care, după încetarea contractului de stagiu, la iniţiativa angajatorului, încetează şi contractul individual de muncă, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelaşi post de o altă măsură de stimulare a ocupării forţei de muncă prevăzută de lege.

Angajatorii care beneficiază de suma prevăzută anterior sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu încheiat.

In situaţia în care contractul individual de muncă încetează la iniţiativa angajatorului, anterior datei prevăzute în contractul de stagiu, acesta este obligat să restituie agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă, sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru şomaj pentru respectivul stagiar, plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, în vigoare la data încetării raportului de muncă.

Pro Romania
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 18434 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*