Evaluarea activității ISU Alba în anul 2019

OBIECTIVE INSTITUȚIONALE

Obiectivul fundamental al activității desfășurate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba a vizat eficientizarea acțiunilor de prevenire, intervenție și gestionare a situațiilor de urgență în vederea menținerii ”sub control” a riscurilor și, la nevoie, restabilirea stării de normalitate a vieții în comunitățile afectate de situațiile de urgență.

OBIECTIVE SPECIFICE

Îmbunătățirea mecanismelor privind managementul integrat al intervenţiei, schimbul de informaţii, pregătirea, răspunsul şi gestionarea situațiilor de urgență, prin:

-continuarea procesului de modernizare instituţională şi eficientizare a acţiunilor de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă;

-reducerea timpului de răspuns prin înfiinţarea unor noi subunităţi sau puncte de

lucru;

-creşterea nivelului de performanţă în activitatea de monitorizare a situaţiilor de

urgenţă şi dispecerat;

-gestionarea integrată şi eficientă a resurselor pentru asigurarea răspunsului la

tipurile de risc;

-dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii şi informatică în situaţii de urgenţă şi

asigurarea interoperabilităţii tuturor componentelor cu responsabilităţi în domeniu.

-realizarea unei preveniri cu caracter proactiv în scopul reducerii factorilor de risc

şi al creşterii nivelului de securitate a cetăţenilor şi de responsabilizare a comunităţilor,

având în atenţie:

-asigurarea coordonării, îndrumării și controlului activităților pentru aplicarea

legilor în domeniul prevenirii situațiilor de urgență;

-crearea unei culturi de securitate în rândul cetăţenilor şi asigurarea

cadrului/condiţiilor necesare informării eficiente a cetăţenilor asupra riscurilor care le

pot afecta viaţa și/sau bunurile materiale;

-creşterea gradului de operaţionalizare a serviciilor voluntare / private pentru

situaţii de urgenţă prin îmbunătăţirea încadrării, dotării și pregătirii şi conştientizarea

necesităţii voluntariatului la nivel local.

-asigurarea suportului necesar pentru funcţionarea eficientă a inspectoratului,

astfel:

-întărirea capacităţii operaţionale prin asigurarea unei înzestrări corespunzătoare,

-încadrarea cu resurse umane şi pregătirea continuă a personalului;

asigurarea funcţionalităţii inspectoratului pe linia informării publice, secretariat şi

juridic – contencios;

îmbunătățirea dotării cu tehnică și mijloace pentru intervenție în situații de urgență;

-întărirea colaborării cu autoritățile județene și locale pe linia asigurării resurselor

financiare și materiale necesare îndeplinirii misiunilor;

-prevenirea și combaterea corupției în rândurile personalului Inspectoratului la

toate nivelurile și în toate structurile.

Toate activităţile desfăşurate pe parcursul anului 2019 au contribuit la menţinerea sub control și la un nivel acceptabil, al riscurilor identificate în zona de competență, implicând măsuri şi acţiuni concrete pe următoarele domenii: Prevenire, Pregătire și Răspuns în situaţii de urgenţă.

PREVENIRE

Activitățile de prevenire a situațiilor de urgență desfășurate în anul 2019 au urmărit asigurarea la nivelul județului Alba a unui climat de securitate optim în scopul preîntâmpinării și reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență și a consecințelor acestora, protecției populației, mediului, bunurilor și valorilor de patrimoniu.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Inspecția de Prevenire a utilizat toate formele activității preventive, totalul acestora fiind de 4278 (3108 în 2018; +37,64%) activităţi de prevenire.

Astfel, în anul 2019, Inspecția de Prevenire a executat un număr de:

-839 activități de control, verificare si auditare, domeniile vizate fiind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă (674 în 2018; +46%);

-418 (-10,49%) activități de analiză, avizare, autorizare, acord (467 în 2018) (569

în 2017); 1448 (+71,7%) activități de pregătire, educare şi informare preventivă în

domeniul situațiilor de urgență (843 în 2018)(801 în 2017), prin exerciţii, instruiri,

lecții deschise, puncte de informare preventivă etc.: 401 exerciţii – 11636 participanţi;

960 instruiri – 4519 participanţi; 24 lecții deschise – 1263 participanţi; 4 puncte de

informare preventivă – 589 participanți, 3 acțiuni „Ziua porților deschise” – 90

participanți și 56 alte activități – 61870 participanţi;

-1573 (+39,94%) alte activități (1124 în 2018), (679 în 2017): îndrumare,

coordonare, asistență tehnică, soluționare cereri, petiţii, notificări, alte misiuni etc.

Pe timpul controalelor și verificărilor au fost identificate 4584 de nereguli (3754

în 2018), din totalul acestora 618 (706 în 2018) fiind soluționate pe timpul activităților.

În anul 2019 au fost aplicate un număr de 2187 sancțiuni (1.739 în 2018) din

care: 1958 avertismente (1.501 în 2018) și 229 de amenzi (238 în 2018) în cuantum

de 766.100 lei (727.600 lei în 2018).

Un segment important pe linia prevenirii situațiilor de urgență îl constituie

Informarea și Educarea Preventivă, activitate concretizată prin susținerea unor activităţi

și campanii atât la nivel național (R.I.S.C., NU TREMUR LA CUTREMUR, etc.) cât și la

nivel local.

Pe parcursul anului 2019 s-au desfășurat 1148 (843 în 2018) activități specifice

de informare preventivă (exerciții, instruiri, lecții deschise, puncte de informare

preventivă, „Ziua Porților Deschise”, analize cu factorii de conducere, etc.) la care au

participat număr de 79.967 persoane;

În același scop au fost diseminate un număr de 12.923 materiale primite de la

IGSU: pliante, flyere, afișe, leaflet-uri etc.

La nivel local, prin Inspecţia de prevenire s-au tipărit 57 materiale de informare

preventivă şi s-au diseminat în 5.999 exemplare către mass-media, unităţi

administrativ teritoriale – comune, oraşe şi municipii, instituții, operatori economici. 

PREGĂTIRE 

În ceea ce priveşte activităţile destinate pregătirii personalului operativ pentru

asigurarea unui răspuns eficient în vederea gestionării situațiilor de urgență, în anul

2019 au fost desfăşurate o serie de activități specifice, astfel:

  • în cadrul cursurilor de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de

salvare / cursurilor de consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi competențe au

fost planificate și au participat un număr de 64 cadre militare (64 în 2018);

  • în cadrul modulelor, cursurilor și stagiilor de formare profesională pe linie

de prevenire / stingere incendii în cadrul centrelor de pregătire au fost planificate și au

participat 87 cadre militare (107 în 2018);

  • 24 (24 în 2018) cadre militare au participat la sfârșitul anului la evaluarea

finală centralizată care a avut loc la Centrul de antrenament și pregătire de specialitate

Orăștie;

  • 5 alpiniști au participat la cursuri (5 în 2018) la Centrul de pregătire al

pompierilor București.

Activitatea de pregătire a paramedicilor a continuat în cadrul Centrelor de

formare, aceasta fiind subsumată pregătirii pompierilor și voluntarilor din cadrul

programului ”Salvator din pasiune”.

Prin programul ”Salvator din pasiune” în anul 2019 au fost organizate la sediul

inspectoratului cursuri de prim ajutor de bază cu un număr de 66 (13 în 2018)

voluntari.

Un voluntar a obţinut competenta profesională de „paramedic” ca urmare a

absolvirii Cursului de prim ajutor calificat, descarcerare şi operaţiuni de salvare,

organizat la Centrul de formare şi pregătire în descarcerare şi asistenţă medicală de

urgenţă din cadrul ISU Cluj, acesta desfășurându-și în prezent activitatea de voluntariat

în ture de 24 de ore, la Detașamentul de pompieri Alba Iulia.

De asemenea voluntarii au fost angrenați, în număr mare, la activitățile prilejuite

de 13 septembrie – Ziua pompierilor din România, 1 decembrie – Ziua Națională a

României, respectiv Caravana SMURD din luna iunie.

În prezent la nivel județean în subunitățile inspectoratului voluntarii sunt

repartizați astfel:

 Detașament Alba Iulia – 18 voluntari

 Detașament Aiud – 8 voluntari

 Garda de Intervenție Blaj – 5 voluntari

 Garda de Intervenție Sebeș – 1 voluntar

În categoria activităţilor de pregătire pentru intervenţie se înscriu şi

recunoașterile în teren și exerciţiile cu forţe şi mijloace organizate de ISU Alba în

scopul antrenării structurilor din cadrul CJSU sau a CLSU în gestionarea unor situaţii de

urgenţă complexe, fiind desfășurate următoarele tipuri de exerciții:

  • de înștiințare, prealarmare, avertizare și alarmare: la 24 localități;
  • de alertare a SVSU/SPSU: la 42 la localități și 6 operatori economici;
  • inundații provocate în aval de baraje: la o localitate – EXCOM;
  • la operatori economici deținători de surse potențiale de risc nuclear,

chimic, biologic: un operator economic – EXCOM (cu testarea Planului Roșu de

intervenție, activitate desfășurată în comun cu I.S.U. Sibiu);

  • accidente pe timpul transportului rutier: la o localitate – EXCOM;
  • cutremur: la o localitate – EXCOM.

Pentru verificarea stadiului pregătirii personalului operativ din cadrul structurilor

de intervenție au fost desfășurate un număr de 9 exerciții inopinate la nivelul

subunităților.

SEISM 2019

În luna octombrie, ISU Alba a fost angrenat în exerciţiul naţional de răspuns în

situații de urgență „SEISM 2019”, exercițiu organizat şi condus de DSU respectiv IGSU în baza Concepţiei Naţionale de răspuns în caz de seism. Pe timpul exerciţiului, la fel ca şi în situaţii reale, ISU Alba este planificat să intervină în sprijinul judeţelor afectate cu o valoare semnificativă de forţe şi mijloace. Exerciţiul a vizat în primul rând capacitatea de răspuns a structurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă în cazul unui cutremur de mare magnitudine fiind cel mai mare exercițiu de acest gen organizat în Europa, exercițiu la care au luat parte specialiști UE și NATO. În cadrul exercițiului, fără forțe și mijloace în teren, s-a urmărit modul de realizare a fluxului informațional-decizional în cazul unei situații de urgență generată de producerea unui seism major, care afectează o parte importantă din teritoriul țării. Un alt aspect urmărit a fost modul de adaptare a dispozitivelor inspectoratelor județene pentru situații de urgență din județele preconizate a fi afectate, pentru utilizarea resurselor proprii, cât și a celor primite în sprijin, precum și modul de reorganizare a resurselor rămase la nivelul județelor care intervin în sprijin, pentru asigurarea răspunsului în situații de urgență în zona de competență. Pe timpul desfășurării exercițiului au fost activate Centrele Județene de Conducere și Coordonare a Intervențiilor. Pe linia pregătirii populaţiei şi a personalului de specialitate din cadrul autorităților locale:

La nivelul Inspectoratului au fost derulate activităţi de pregătire (convocări, instructaje de pregătire, instruiri, exerciţii, aplicaţii) cu participarea întregului personal care face parte din structurile cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă (membrii comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, conducătorii operatorilor economici şi ai instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al protecţiei civile, şefii centrelor operative cu activitate permanentă / temporară, inspectorii de specialitate, personalul serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, directorii şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea în unităţi / instituţii de învăţământ). Instruirea acestora s-a materializat și prin participarea la cursuri de pregătire centralizate la Centrul Zonal de Pregătire Cluj-Napoca 79 (75 în anul 2018) persoane planificate, 42 (46 în anul 2018) prezente – gradul de participare fiind de 53% (61% în anul 2018).

În anul 2019, în Dispeceratul Integrat ISU–SAJ, au fost înregistrate un număr de

81.949 de apeluri de urgență, față de 71.412 în anul 2018, în medie 224 apeluri pe zi

(195 în anul 2018 în creștere cu 14,87%).

În plan operativ structurile de intervenţie, coordonate de Centrul operaţional

judeţean, au participat la un număr de 9.992 acțiuni de intervenție în anul 2019 (8.094 în 2018), din care 1.744 pentru situații de urgență sau alte acțiuni de intervenție, iar 8.248 (6.644 în anul 2018) au fost solicitări SMURD – media zilnică a intervențiilor fiind de 27 intervenţii pe zi. Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 a crescut cu 23,44% numărul intervențiilor (fără S.M.U.R.D.) de la 1.450 în 2018 la 1.744 în 2019, datorită creșterii cu 111,35 % a numărului de intervenții la incendii de vegetație şi creșterii cu 31,65% a numărului de intervenții la incendii. Comparativ cu anul 2018, în anul 2019 a crescut cu 24,14% numărul cazurilor de urgenţă la care au participat echipajele S.M.U.R.D – de la 6.644 solicitări în 2018, la 8.248 solicitări în 2019. Din totalul acțiunilor și activităților pentru intervenție, 4.493 au avut loc în mediul rural (2.961 în 2018) reprezentând 44,97% și 5.499 în mediul urban (5.133 în 2018), reprezentând 55,03%.

În funcție de tipul acestora, situațiile de urgență, acțiunile desfășurate și

evenimentele la care au intervenit echipajele inspectoratului situația se prezintă astfel:

 287 pentru stingerea incendiilor (218 în 2018);

 298 la incendii de vegetație, fond forestier și deșeuri (141 în 2018);

 168 pentru asistență de persoane (118 în 2018) (degajări de persoane rămase

blocate în apartament, ascensor, la înălțime, etc.);

 125 la inundații și fenomene meteo periculoase (128 în 2018);

 23 pentru asanări ale terenului și distrugeri de muniție rămasă neexplodată (9 în

2018);

 4 pentru protecția mediului (7 în 2018);

 25 pentru salvări de animale (11 în 2018);

 716 alte intervenții, (740 în 2018);

 7735 ajutor medical de urgență (6170 în 2018);

 49 pentru descarcerare (18 în 2018);

 141 alarme false, întors din drum sau deplasări la care nu a mai fost necesară

intervenția (196 în 2018).

Ca urmare a intervențiilor au fost salvate bunuri în valoare de aproximativ 352

milioane lei (34 milioane lei în 2018), iar bunurile materiale distruse în urma

situațiilor de urgență au fost estimate la aproximativ 59,5 milioane lei (5.3 milioane lei în 2018). Se constată că bunurile salvate sunt de peste 5 ori mai mari decât cele distruse.

Misiuni de stingere a incendiilor:

 Ca unul dintre cele mai frecvente tipuri de risc, incendiile s-au manifestat în

procent de 68,29% la locuințe și anexe gospodărești (76,60% în 2018),

 1,04% în agricultură și silvicultură (1,83% în 2018),

 7,31% în industrie (6,88% în 2018),

 3,83% în administrația publică, învățământ și sănătate (3,67% în 2018),

 4,52% în transport (2,75% în 2018),

 3,48% în comerț și alimentație publică (1,38% în 2018),

 11,53% în alte domenii de activitate (5,96% în 2018).

În urma incendiilor produse, 3 persoane au decedat (2 în 2018), iar alte 12

persoane au fost salvate dar au suferit diferite traume (11 în 2018). Persoanele

decedate au fost surprinse de flăcări înainte ca echipajele de intervenţie să ajungă la locul intervenţiei.

Incendiile au fost provocate, în principal de: 

 utilizarea instalațiilor și echipamentelor electrice defecte sau improvizate – 78

incendii ceea ce reprezintă 27,18% din total incendii (73 incendii – 33,49%

din total incendii 2018);

 mijloace sau sisteme de încălzire cu defecțiuni sau improvizații, coșurile de

fum defecte sau necurățate – 91 de incendii ceea ce reprezintă 31,70% din

totalul incendiilor (50 de incendii – 22,94% din totalul incendiilor în anul

2018);

 acțiunile intenționate – 19 incendii ceea ce reprezintă 6,62% din totalul

incendiilor (19 incendii – 8,72% din totalul incendiilor în 2018);

 focul deschis – 34 incendii ceea ce reprezintă 11,85% din totalul incendiilor

(23 incendii – 10,55% din totalul incendiilor în 2018);

 fumatul fără respectarea normelor – 16 incendii ceea ce reprezintă 5,57% din

totalul incendiilor (17 incendii – 7,80% din totalul incendiilor în 2018);

 jocul copiilor cu focul – 9 incendii (0 incendii – 0%din totalul incendiilor în

2018);

Timpul mediu de răspuns la incendii a fost de 14,38 minute (14,33 minute în

2018), iar durata medie a intervențiilor la incendii a fost de 96,14 de minute (68 minute în 2018).

Timpul mediu de deplasare la intervențiile pentru stingerea incendiilor în

unitățile administrativ – teritoriale unde inspectoratul are subunități de intervenție a fost de 6’00” (5’55” în 2018), iar cel al echipajelor SMURD de 5’28” (6’02” în 2018).

Timpul mediu de deplasare la intervențiile pentru stingerea incendiilor în zonele

de sprijin ale subunităților de intervenție a fost de 24’01” (27’49” în 2018), iar cel al echipajelor SMURD de 18’16” (18’40” în 2018)

Misiuni de asistență medicală și prim ajutor calificat:

Asistența medicală de urgență și descarcerare la nivelul județului Alba, este

asigurată în mod integrat de către Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și

Descarcerare (SMURD), structurile Serviciului de Ambulanță Județean, Unitatea de Primiri Urgențe și Compartimentele de Primiri Urgențe din cadrul spitalelor

municipale și orășenești.

La nivelul județului Alba sunt operaționale 7 echipaje SMURD (6 echipaje de

prim ajutor – EPA și 1 echipaj de terapie intensivă mobilă – TIM).

Pe parcursul anului 2019, echipajele SMURD au avut 8.248 intervenții (6.644 în

2018), în medie 22 intervenții/zi (18 în 2018). 

INTERVENȚII RELEVANTE

 Incendiu Fabrica de condimente SC SOLINA ROMÂNIA SRL Alba Iulia

 Misiune vizită Suveran Pontif Sanctitatea Sa Papa Francisc în municipiul Blaj

 Fenomene hidrometeorologice periculoase – INUNDAȚII

 Incendiu Mănăstire Râmeț

 Misiune asigurare măsuri pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de

sărbătorirea Zilei Naţionale a României

PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE PE ANUL 2020

Pentru anul 2020 ne-am propus următoarele obiective și direcții de acțiune:

 consolidarea rolului de instituție responsabilă cu formarea personalului serviciilor

voluntare și private pentru situații de urgență, precum și de instituție care avizează

sectorul de competență și dotarea serviciilor voluntare și private;

 creșterea capacității de răspuns integrat în situații de urgență medicală, incendii și

protecție civilă;

 creșterea gradului de operaționalizare (încadrare, dotare, pregătire) a serviciilor

voluntare și private pentru situații de urgență;

 implementarea unor noi standarde, proceduri operaționale și tehnologii moderne;

 deschiderea de noi puncte de lucru la Baia de Arieș, Gârda de Sus, Jidvei şi Zlatna și

creșterea mobilității inspectoratului, urmărind astfel atingerea indicatorilor de

performanță asumați prin Strategia de consolidare şi dezvoltare a Inspectoratului

General pentru Situaţii de Urgenţă pentru perioada 2016 – 2025;

 creșterea numărului voluntarilor care participă în echipele intervenție ale

inspectoratului;

 îmbunătățirea dotării cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și

echipamente de protecție adaptate tuturor categoriilor de misiuni;

 dezvoltarea patrimoniului imobiliar și îmbunătățirea condițiilor de pregătire, muncă,

cazare, depozitare și garare;

 modernizarea sistemului de comunicații și tehnologia informației;

 îmbunătățirea politicii de personal pentru recrutare, selecționare, formare și

asigurarea unei evoluții coerente și predictibile în carieră;

 promovarea și aplicarea managementului bazat pe performanță;

 dezvoltarea comunicării și informării publice;

 creșterea nivelului de performanță în activitatea de monitorizare a situațiilor de

urgență și dispecerat şi asigurarea funcționării optime a Secretariatului Tehnic

Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență;

respectarea în activitatea inspectoratului a următoarelor principii și valori: supremației legii, respectul față de cetățean, responsabilitate, profesionalism, integritate. 

CONCLUZII

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba dispune de

un sistem de control intern / managerial a cărui concepere și aplicare permite conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Un eveniment important pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență

„UNIREA” al Județului Alba, a fost misiunea de asigurare a măsurilor pe timpul

vizitei Suveranului Pontif Sanctitatea Sa Papa Francisc în municipiul Blaj.

Apreciem pozitiv rezultatele și evoluția instituției în contextul socio-economic

actual, în sensul că am reușit să continuăm proiectul de dezvoltare, modernizare și

eficientizare a instituției și am întărit colaborarea și parteneriatele cu administrațiile

locale unde sunt înființate subunități de intervenție.

COMPARTIMENTUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 23168 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*