Consiliului Local al Municipiului Sebeș, reunit în ședință, publică, extraordinară

Mircea Trifu

ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL SEBEŞ

P R I M A R

 

DISPOZIŢIA  Nr . 727 / 2019

 

Privind convocarea  Consiliului Local al Municipiului  Sebeș, jud. Alba în ședință, publică,

extraordinară

 

            Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba;

            În temeiul prevederilor art. 133 alin.2 și art.134, alin. 5 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În  baza art. 196 alin1, lit. b) din  aceeași lege,

 

D I S P U N E

 

            Art.1. Se convoacă, Consiliul Local  al Municipiului  Sebeș, jud. Alba în ședință, publică, extraordinară  în data  09.12.2019, ora 16,30. ședința va avea  loc în sala  de ședințe  situată  la Sediul Primăriei Municipiului Sebeș din Parcul Arini nr 1.

           Art.2. Proiectul ordinii de zi, al ședinței de consiliu extraordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise pe proiectul ordinii de zi  însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte  documente  conexe sunt puse la dispoziția  consilierilor locali prin e-mail(comunicare pe  adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul  ordinii de zi .

           Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituției Prefectului Județului Alba

–  Primarului Municipiului Sebeș

–  Viceprimarului Municipiului Sebeș

–  Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate  Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

 

 

PROIECT  AL ORDINII  DE  ZI

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului(cererii de finanțare) și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Modernizare sistem de iluminat public în Cartierul Valea Frumoasei, str. Mihail Kogălniceanu, Str. Mircea cel Mare, Str. Sava Henția și extindere sistem de iluminat public pe Str. Fântânele, din municipiul Sebeș ”cod SMIS 123956.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, pentru realizarea obiectului de investiții ,,Reabilitare și extindere clădire primăria Municipiului Sebeș”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere, pentru chiriașii din blocul 12AB-cartier Valea Frumoasei și blocul 53CD-cartier Lucian Blaga-locuințe pentru tineri construite prin programul A.N.L.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisia pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică şi de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării  de către Municipiul Sebeș a imobilelor: “CASA ZAPOLYA – MUZEU” și terenul aferent situat administrativ în Municipiul Sebeș, str. Primăriei, nr. 3, imobil înscris în CF 84528 Sebeș, proprietatea Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice CA din România, imobil monument istoric conform Listei  Monumentelor Istorice, județul Alba, la nr. crt.568, cod LMI 2015-AB-II-m-A-00354

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială Răhău”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru

obiectivul de investiții „Modernizare străzi: Lucian Blaga, Mihai Viteazu, 9 Mai, Mioriței, 24 Ianuarie, Piața Primăriei, Piața Libertății, Municipiul Sebeș” – proiect nr. 26/2017.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

  1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe .

Mai multe detalii pe  www.primariasebes.ro.

Banner USR plus
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22510 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*