Anunt privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebes in sedinta publica extraordinara, cu convocare de indata

DISPOZIȚIA Nr. 648/2019 

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Sebeş, jud.Alba în ședinţă publică extraordinară, cu convocare de îndată. 

Primarul Municipiului Sebeş, jud. Alba;

Având în vedere:

 • Situația actuală a SPAP Sebeș care nu poate acoperi cerințele legislative în vigoare privind gestionarea câinilor fără stăpâni, precum și necesitatea concesionării acestui serviciu unui operator specializat, fără a implica administrația publică cu asigurarea de bunuri sau servicii necesare desfășurării acestuia, operatorul având obligația de a asigura exclusiv gestionarea acestui serviciu cu respectarea tuturor cerințelor legislației în vigoare;
 • Termenul de expirare al contractelor de concesiune a unor cabinete medicale din Municipiul Sebeș;

În temeiul prevederilor art. 134 alin.4 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În baza art. 196 alin 1, lit. b) din aceeaşi lege.

D I S P U N E 

            Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Sebeş, jud. Alba în şedinţă publică extraordinară, cu convocare de îndată, în data de 14.11.2019, ora 16,30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe situată la Sediul Primăriei Municipiului Sebeş din Parcul Arini nr. 1.

Art.2. Proiectul ordinii de zi al ședinței de consiliu extraordinare, cu convocare de îndată este cuprins în anexa 1 a prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi, însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe, sunt puse la dispoziția consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresele poștă electronică aflată în baza de date).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.

Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite, în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr. 544/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

–  Primarului Municipiului Sebeş

–  Viceprimarului Municipiului Sebeş

–  Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

ANEXA 1 la dispoziția nr. 648/2019      

PROIECT  AL  ORDINII  DE  ZI

 1. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de delegare a gestiunii, a caietului de sarcini, precum și a modelului contractului de concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe, Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat, Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie .

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii fără plată a mijloacelor fixe aflate în patrimoniul Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș către Municipiul Sebeș – domeniul privat.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 5(cinci) contracte de concesiune – cabinet medical, situate în clădirea Centrului de sănătate din Sebeș, str. M. Viteazu, nr. 28, care expiră la data de 30.11.2019.

                                                           Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii unui număr de 4(patru) contracte de concesiune – cabinet medical, situate în clădirea Dispensarului medical – Petrești, str. 1 Mai, nr. 23, care expiră la data de 30.11.2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre  avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de concesiune – cabinet medical nr. 119/30.11.2004 situat în Sebeș, str. M. Kogălniceanu, nr.128.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplinăș și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind cesionarea Contractului de concesiune – cabinet medical nr. 127/30.11.2004 situat în Sebeș, Mihai Viteazu, nr. 28, concesionar dr. Nistor Maria în favoarea dr. Munțiu Gheorghe Dănuț.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sebeș nr. 393/2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru Secretar Municipiu, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Sebeș, aparatului permanent de lucru al Consiliului Local al Municipiului Sebeș, a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico -sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor din sectoarele cadastrale 6, 16, 17, 18, 19, 30, 31 aflate în proprietatea Municipiului Sebeș – domeniul public, jud. Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public şi privat.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de licitație, a tipului de valorificare, de licitație și a prețurilor de pornire pentru licitație producția anului 2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism și Comisiei de studii prognoze economico – sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, în vederea efectuării de lucrări de reparații, a mijlocului fix ,,Magazie zidărienr. inventar 11048.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui număr de 5(cinci) contracte de închiriere/concesiune (cabinete medicale) situate în Dispensarul medical Sebeș, str. M. KOGĂLNICEANU, nr. 128.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie și Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică.

 

 

 

 

 

 

 

Despre Redacția ProAlba 30185 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*