Alba: Rată a șomajului de 6,88% la sfârșitul anului 2014. Au fost înregistrați 12.508 de șomeri

tineri someriPotrivit unui raport al AJOFM Alba, la sfârșitul anului 2014, în județul Alba au fost înregistrați 12.508 de șomeri. Mai jos găsiți situația completă a persoanelor care figurează în evidențele AJOFM Alba.

Situația șomajului înregistrat în anul 2014

La sfârşitul anului 2014, figurau în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba un număr total de 12.508 şomeri, dintre care: 4.366 indemnizaţi şi 8.142 neindemnizaţi. Din numărul total al şomerilor înregistraţi sunt 5.335 femei.

Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii decembrie 2014 este de 6,88%.

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI ALE PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2014 LA NIVELUL JUDEŢULUI ALBA

Rezultatele implementării Programului de ocupare a forţei de muncă în anul 2014

Obiectivul general al Programului judeţean pentru ocuparea forţei de muncă în anul 2014, prevede încadrarea în muncă a cel puţin 5.225 persoane. Până la data de 31.12.2014 un număr total de 6.417 persoane au revenit pe piaţa muncii, ca rezultat al aplicării următoarelor măsuri active:

Informare şi consiliere profesională

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014 un număr total de 21.345 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.

Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit iar monitorizare acestor servicii s-a efectuat pe:

 1. a) categorii de vârsta astfel :

–        5.300   persoane sub 25 de ani

–        3.712   persoane cu vârsta între 25 – 34 ani

–        5.473 persoane cu vârsta între 35 – 45 ani

–        6.860 persoane cu vârsta mai mare de 45 ani

 1. b) studii :

–        3.568   persoane cu şcoala generală incompletă

–        5.670   persoane absolvenţi de şcoală generală

–        5.119   persoane absolvenţi de şcoli profesionale/ şcoli de arte şi meserii

–        5.183   persoane absolvenţi de liceu

–        219    persoane absolvenţi ai şcolilor postliceale

–        1.586  persoane absolvenţi de studii superioare

Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat :

–        încadrarea în muncă a 774 persoane

–        înscrierea la programe de formare a 860 persoane

Formarea profesională

Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desfăşurarea profilului profesional al oricărei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, ştiut fiind faptul că prin asigurarea creşterii diversificării competenţelor profesionale ale şomerilor se ating, concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cerinţelor imediate pe piaţa muncii şi creşterea şanselor de ocupare în muncă a şomerilor.

Pentru anul 2014 s-a prevăzut prin Planul judeţean de formare profesională cuprinderea în cursuri de formare profesională a 1.100 persoane.

În perioada ianuarie-decembrie 2014 s-au organizat la solicitarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr total de 24 programe de formare la care au fost înscrise 461 persoane, din care şomeri 387, iar 74 de persoane au suportat contravaloarea cursurilor fiind persoane ocupate: (agent de securitate – 71 persoane – 3 cursuri; bucătar: 25 persoane – un curs; cofetar,patisier: 16 persoane – un curs; comunicare în limba engleză: 29 persoane – 2 cursuri; electrician instalaţii şi echipamente electrice industriale: 16 persoane – un curs; frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist: 66 persoane – 3 cursuri; inspector resurse umane: 49 persoane – 2 cursuri; instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze: 15 persoane – un curs; îngrijitoare bătrâni la domiciliu: 16 persoane – un curs; lucrător în comerţ: 16 persoane – un curs; lucrător finisor pentru construcţii: 17 persoane – un curs; operator introducere, validare şi prelucrare date: 35 persoane – 2 cursuri; ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie: 37 persoane – 2 cursuri; operator la maşini unelte cu comandă numerică: 20 persoane – un curs; sudor: 19 persoane – 1 curs; cosmetician – 14 persoane – un curs.

În cadrul şedinţelor de consiliere acordate persoanelor în căutarea unui loc de muncă, premergătoare serviciilor de formare profesională se are în vedere ca procesul de pregătire profesională să pornească de la analiza nevoilor de formare, cu scopul de a răspunde unor nevoi reale de personal calificat al agenţilor economici. În acest scop prin accesarea fondurilor europene s-a urmărit o diversificare a meseriilor, astfel încât pe lângă cele în care AJOFM este autorizată, în anul 2014 s-au organizat cursuri de iniţiere, re/calificare, perfecţionare, specializare în meserii de: baby sitter, peisagist – floricultor, expert local pe probleme romilor, antreprenor în economia socială, finisor lăcuitor lemn, manager proiect, pavator.

În perioada ianuarie – decembrie 2014 – cu fonduri europene s-au organizat 34 programe de formare la care au fost cuprinse 399 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în următoarele ocupaţii: baby sitter, lucrător finisor pentru construcţii, frizer- coafor-manichiurist-pedichiurist, instalator apă, canal, lucrător în comerţ, agent de securitate, operator la maşini unelte cu comandă numerică, pavator, peisagist – floricultor, expert local pe probleme romilor, zugrav, competenţe informatice, antreprenor în economia socială, finisor lăcuitor lemn, îngrijitor bătrâni la domiciliu, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze, lucrător comercial, manager proiect, strungar universal.

Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ

Una dintre măsurile de prevenirea a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 538 absolvenţi, din care 153 prin subvenţionarea locurilor de muncă.

Din numărul de 153 absolvenţi subvenţionaţi, 3 persoane sunt absolvente a ciclului inferior al liceului sau a şcolilor de arte şi meserii, 71 sunt absolvenţi de învăţământ secundar superior sau postliceal şi 79 sunt absolvenţi de învăţământ superior. Se remarcă disponibilitatea angajatorilor de a accesa această măsura activă pentru a acorda o şansă în primul rând absolvenţilor de studii superioare.

Din cei 538 absolvenţi încadraţi, 65 au beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).

Încadrarea în muncă a şomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru un număr de 490 şomeri, din care 250 sunt femei.

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocaţii pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizaţiei de şomaj se prezintă astfel:

 • 30 persoane cu vârsta mai mică de 25 ani;
 • 76 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;
 • 153   persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani;
 • 231   persoane au vârsta de peste 45 ani.

Această măsură s-a dovedit mai eficientă la persoanele cu vârsta peste 45 de ani ceea ce demonstrează că persoanele din această categorie deţin o experienţă profesională bogată precum şi calificări în domenii diverse de activitate şi nu în ultimul rând acceptă criteriile impuse de angajatori.

Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 5 ani până la vârsta de pensionare

Şomajul în rândul acestor categorii de persoane constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În perioada ianuarie-decembrie 2014 au fost încadraţi în muncă din această categorie un număr total de 3.156 şomeri din care 675 cu subvenţionarea locului de muncă.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

–        1681 persoane din mediul urban

–        1475   persoane din mediu rural

După statutul persoanei înregistrate persoanele încadrate din aceasta categorie pentru care s-au subvenţionat locurile de muncă (675) se structurează astfel :

–     491   şomeri neindemnizaţi

–     184   şomeri indemnizaţi

Aceste date sunt relevante pentru a concluziona faptul că această măsură activă creează locuri de muncă în primul rând pentru şomeri neindemnizaţi – grup ţintă care se confruntă din ce în mai mult cu fenomenul şomajului şi riscul de a se reintegra pe piaţa muncii cu dificultate respectiv de a face parte din categoria şomerilor de lungă durată.

Încadrarea în munca prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

Până la 31.12.2014 au beneficiat de aceste stimulente financiare 61 persoane, şi anume 15 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distantă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul (aceste persoane au primit o primă de instalare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă), iar 46 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului (aceste persoane au primit o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă – unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalării).

Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă de peste 45 ani, beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum urmează:

 • 9  persoane cu vârsta sub 25 ani;
 • 20 persoane au vârsta cuprinsă între 25 şi 35 ani;
 • 11 persoane au vârsta cuprinsă între 35 şi 45 ani;
 • 21   persoane cu vârsta peste 45 de ani

Încadrarea în muncă persoanelor cu handicap

Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă, până la data de 31.12.2014 a 20 persoane fără subvenţionarea locului de muncă şi 6 persoane cu subvenţionarea locului de muncă.

Medierea muncii

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante de la începutul anului şi până la sfârşit a fost de 16.757. În urma acordării acestor servicii s-a reuşit plasarea în muncă a 6.417 persoane, din care: 3.292 persoane în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 3.125 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. Putem aprecia faptul că se păstrează în continuare o pondere ridicată a contractelor pe perioada nedeterminată. Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii – 1.591 persoane.

Acompaniament social personalizat acordat tinerilor supuşi riscului marginalizării sociale

În anul 2014, s-au încheiat 4 contracte de solidaritate, prin care au fost încadrate în muncă 4 persoane cu vârste cuprinse între 16-25 ani.

După mediul de provenienţă persoanele încadrate din aceasta categorie se structurează astfel:

–        3 persoane din mediul urban

–        o persoană din mediu rural

Cele 4 contracte de solidaritate s-au încheiat cu următoărele categorii de beneficiari:

 • 4 persoane apaţinând altor categorii de tineri aflaţi în dificultate .

MUNCA ÎN STRĂINĂTATE

Activitatea prin reţeaua EURES

Pentru atingerea obiectivului principal şi anume “creşterea gradului de ocupare” în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba funcţionează compartimentul EURES. Consilierul EURES specializat în probleme de mobilitate a forţei de muncă, oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă :

– obţinerea unui loc de muncă în condiţii sigure, facilitând întâlnirea dintre persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ăi angajatori recomandaţi de reţeaua EURES din statele membre UE;

– servicii gratuite de mediere privind încadrarea în muncă în străinătate;

– informaţii detaliate asupra locurilor de muncă adecvate şi despre condiţiile de viaţă şi de muncă din alte state.

Activitatea EURES în perioada ianuarie – decembrie 2014

Luna Nr. solicitanţi de loc de muncă în străinătate Ţara cea mai solicitată Nivelul de instruire al solicitantului
Total Din carefemei Primar, gimnazial, profesional Liceal, postliceal Universitar
Ianuarie 179 63 Spania 67 78 34
Februarie 140 74 Germania 34 67 39
Martie 66 22 Austria 12 45 9
Aprilie 27 5 Germania 1 18 8
Mai 14 5 Germania 1 8 5
Iunie 19 5 Germania 15 4
Iulie 39 16 Germania 15 20 4
August 17 3 Germania 9 8
Septembrie 44 15 Spania 4 29 11
Octombrie 17 8 Germania 2 12 3
Noiembrie 29 11 Spania 2 22 5
Decembrie 12 3 Germania 0 11 1
TOTAL 603 230 138 334 131

 

Din activitatea desfăşurată a rezultat că principalele obstacole în calea mobilităţii lucrătorilor români în spaţiul european sunt necunoaşterea limbii străine de circulaţie europeană solicitată de angajator şi insuficienta informare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă în altă ţară europeană asupra condiţiilor de muncă şi de viaţă din statul respectiv.

În acest context, serviciile de informare, consiliere şi mediere oferite de reţeaua EURES sunt foarte importante în prevenirea fenomenului migraţiei ilegale şi, mai ales,în gestionarea migraţiei legale.

Referitor la activitatea AJOFM Alba menţionăm faptul că în primele 4 trimestre ale acestui an, prin intermediul consilierului EURES, s-au procesat solicitările pentru locuri de muncă în spaţiul european pentru un număr de 603 persoane, din care 230 femei, ţara cea mai solicitată fiind Germania iar ocupaţia cea de muncitor în agricultură.

Datorită faptului că majoritatea procedurilor de aplicare presupun, în urma demersurilor făcute de consilierul EURES local, contactul direct între angajator şi persoana în căutarea locului de muncă, sub forma unei convorbiri telefonice sau prin mijloace electronice, nu toţi solicitanţii anunţă finalitatea negocierilor, având în vedere că nu există obligativitate în acest sens. De aceea informaţiile agenţiei noastre despre numărul de persoane care au încheiat contracte de muncă în spaţiul european se bazează mai ales pe bunăvoinţa aplicanţilor sau, în cazurile în care procedurile îl presupun, pe feed-back-ul angajatorilor. Astfel încât, putem spune cu certitudine ca în anul 2014, 2 persoane şi-au găsit loc de muncă în Olanda respectiv 7 în Germania.

Protecţia drepturilor cetăţenilor români care lucrează în străinătate şi sistemele de securitate socială

În perioada 01.01.2014 – 31.12.2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a primit de la persoane fizice interesate 65 cereri pentru eliberarea formularelor europene E301/U1, în vederea certificării perioadelor de asigurare realizate în sistemul asigurărilor pentru şomaj din România, pentru obţinerea prestaţiei de şomaj în alte state, acestea fiind eliberate pentru: Spania – 44, Italia – 4, alte ţări – 17.

Pentru certificarea legată de membrii familiei ai unei persoane aflate în şomaj, care trebuie luaţi în considerare la calculul prestaţiilor, în cadrul AJOFM Alba au fost primite 79 solicitări pentru care s-au completat formularele E302/U006, formularele fiind eliberate pentru Spania.

Alte formulare eliberate conform Regulamentului 883/2004, cu referire la confirmarea înregistrării persoanelor înregistrate la AJOFM Alba şi indemnizate în alt stat membru – 28.

BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ŞOMAJ

În perioada ianuarie-decembrie 2014, Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a cheltuit următoarele sume de bani, pentru aplicarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă :

–        organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională – 249.077 lei;

–        ocuparea forţei de muncă prin acordarea de alocaţii pentru şomerii care se încadrează înainte de expirarea perioadei de şomaj – 364.881 lei

–        încadrarea şomerilor în vârstă de peste 45 de ani şi a întreţinătorilor părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale prin subvenţionarea locului de muncă – 2.984.727 lei;

–        incadrarea prin subventionarea locurilor de munca a persoanelor cu handicap – 25.250 lei;

–        încadrarea prin subvenţionarea locurilor de muncă a şomerilor care mai au 5 ani până la împlinirea vârstei de pensionare – 70.694 lei

–        încadrarea şomerilor prin stimularea mobilităţii forţei de muncă – 198.500 lei;

–        încadrarea absolvenţilor din instituţii de învăţământ prin subvenţionarea locului de muncă – 1.039.631 lei;

–        încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de încadrare – 31.550 lei;

–        încadrarea absolvenţilor prin acordarea primei de stimulare a încadrării din perioada de şomaj – 27.551 lei;

–        încadrarea prin încheierea de contracte de solidaritate – 245.877 lei;

Se poate remarca faptul că cea mai accesată măsura activă de către angajatori pentru care s-au alocat şi cele mai multe resurse financiare o reprezintă încadrarea persoanelor peste 45 de ani sau unici întreţinători de familie. Angajatorii preferă acest tip de măsură activă datorită faptului că persoanele care fac parte din această categorie de vârstă deţin experienţă profesională, mobilitatea pe piaţa muncii în rândul acestei categorii este scazută motiv pentru care firma poate avea o anumită stabilitate în procesul de producţie.

În timp ce pentru măsurile pasive s-au facut plăţi astfel :

–        indemnizaţia de şomaj, plăţi compensatorii – 23.065.291 lei

–        contribuţii aferente la asigurarile sociale şi de sănătate ale şomerilor – 8.499.869 lei.

Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

În cursul anului 2014, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a înregistrat cereri de plată a creanţelor salariale pentru 10 angajatori, în sumă de 414.960 lei reprezentând salarii restante şi compensaţii băneşti restante.

Planul de acţiuni pentru anul 2015

Pentru anul 2015 Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba a estimat încadrarea a:

 • 670 şomeri ca urmare a acordării serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante;
 • ocuparea a 800 şomeri ca urmare a acordării serviciilor de informare şi consiliere profesională;
 • ocuparea a 300 şomeri care se încadrează înainte de expirarea şomajului, prin acordarea de alocaţii;
 • încadrarea a 90 de absolvenţi care beneficiază de prima de încadrare;
 • încadrarea a 100 persoane de etnie romă;
 • încadrarea prin subvenţionarea locului de muncă a unui număr de 750 şomeri;
 • încadrarea în muncă a unui număr de 50 şomeri prin stimularea mobilităţii forţei de muncă;
 • organizarea a 56 de cursuri de formare profesională la care vor participa 1.165 şomeri;
 • încadrarea a 775 de şomeri care vor absolvi cursuri de formare profesională;
 • încadrarea a 20 persoane prin acordarea de subvenţii la angajatorii de inserţie, pe baza contractelor de solidaritate,
 • încadrarea unui număr de 20 elevi şi 15 studenţi prin subvenţionarea locurilor de muncă.
Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 17087 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*