31 iulie: Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud. Proiectul ordinii de zi cuprinde 27 de proiecte

În data de 31 iulie 2017, începând cu ora 14:00, în sala Ion I.C. Brătianu a primăriei, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Aiud.

Proiectul ordinii de zi a ședinței cuprinde 27 de proiecte, inițiate de conducerea Primăriei municipiului Aiud:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție al exercițiului bugetar al Serviciul Public Administrația Patrimoniului Local Aiud cumulat la 30 iunie 2017.

                                               Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar al Spitalului Municipal Aiud cumulat la 30 iunie 2017.

                                                             Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

          3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuție al exercițiului bugetar  al Centrului Cultural”Liviu Rebreanu” Aiud  cumulat la 30 iunie 2017 .

                                                     Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

         4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 30.06.2017 pentru Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.(2) al art.61 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Aiud, aprobat prin HCL nr.136 din 28 iulie 2016.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și  personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și din serviciile publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local subordonat Consiliului Local Aiud.

       Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Aiud pe anul 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării gratuite a unei cantităţi de 20 mc material lemnos pentru foc către  Societatea Filantropica „Kristent Center” din Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității comerciale în zona publică, în perioada 9 – 12 august 2017 la evenimentul “Festivalul internațional de Folclor”, ediția a VII-a în municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 al  Hotărârii Consiliului Local nr.165 din 29 iunie 2017 de aprobare a desfășurării Festivalului Internațional de Folclor, ediția  VII-a din perioada 9-12 august 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei  A  la HCL 78/2011, referitor  la modificarea   amplasamentelor punctelor de colectare selectivă a deșeurilor municipale  din Municipiul Aiud și localitățile componente și aparținătoare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1.   Proiect de hotărâre privind  modificarea Studiului de oportunitate  aprobat prin HCL nr. 68/23.03.2017, privind concesionarea directă  a imobilului teren, situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72E, înscris în CF 81633 Aiud,cu suprafața de 3076 m2, către SC GREENDAYS VRPA SA – Sucursala Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind întabularea dreptului de proprietate privată a Municipiului Aiud și  închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu, din imobilul construcție  situată administrativ în Aiud , str. Transilvaniei, nr. 66, jud. Alba.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare și vânzarea prin licitație publică a imobilului teren  înscris în CF nr.84107 Aiud, nr. top. 84107,  în suprafaţă de 355 mp, imobil proprietatea privată a Municipiului Aiud, situat în Aiud, str.1 Decembrie 1918,  nr. 7B.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare a proprietăţii imobiliare “ 7 loturi teren construibil” situate în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 72,  zona Industrială  „HERCULES” şi concesionare prin  licitaţie publică  deschisă cu strigarea prețului  a lotului nr. 7.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații a Municipiului Aiud şi a Ansamblului Folcloric Doina Aiudului la Festivalul Internațional de Folclor cu caracter competițional din Zakopane (Polonia), în perioada 18 – 25 august 2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit furnizor destinat finanțării investiției ”Sistem de supraveghere și înregistrare video în Municipiul Aiud”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 al Acordului de colaborare încheiat între Municipiul Aiud și societatea Tirrena Scavi Condote G.I.E. Italia aprobat prin HCL 36 / 22.02.2017.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații fiscale scadente neachitate datorate de persoanele juridice la bugetul local al municipiului Aiud, a eșalonării la plată a majorărilor de întârziere, cu excepția majorărilor de întârziere datorate de contribuabilii persoane juridice pe perioada de eșalonare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Săptămâna în mișcare”.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de comodat între SC AGROEXPRES DEVELOPMENT SRL și  MUNICIPIUL AIUD.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnice de modificare a suprafeței, parcelarea și schimbarea categoriei de folosință a  imobilului teren situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu (Zona IAS), înscris în CF 70931 Aiud, cu nr. top. 2090/2, 2091/2, proprietar Municipiul  Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare și concesionarea prin licitație publică a două parcele de teren situate administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu (Zona IAS),    înscrise în CF 70931 Aiud proprietar Municipiul  Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unui teren, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții  “Eficientizare sistem iluminat public si extindere rețea” in Municipiul Aiud.

Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 18625 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*