29 martie: Ședință de Consiliu Local, la Sebeș. Consultă proiectul ordinii de zi!

Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş este convocat în şedinţă publică ordinară, în data de  29 martie 2018, de la ora 14.00.    Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga”, din strada Călugăreni, nr. 49,având următorul

 

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Sebeș , ca urmare a finalizării și efectuării  recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare strada Ion Creangă, Municipiul Sebeș ,,.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului domeniului  public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării  recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare strada Ion Creangă, Municipiul Sebeș ,,.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorilor de inventar a mijloacelor fixe, cu valoarea cheltuielilor neeligibile, ca urmare a finalizării proiectului ,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba,,

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a mijlocului fix ,,Autovidanjă 7,5 mc ,, înscris  în domeniul privat al Municipiului  Sebeș, achiziționat  prin programul de investiții  din  fondurii IID , având numărul de  inventar 40634, cu cheltuielile neeligibile.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  Anexei nr. 2 – secțiunea Taxa pentru eliberarea  autorizațiilor  pentru desfășurarea  unor activități, alin.2,cuprinse în H.C.L.  336 / 2017, privind  nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele  și taxele locale, tarifele și alte taxe asimilate  acestora , amenzile aplicabile în anul  fiscal 2018,procedura pentru  acordarea  scutirii pentru clădirile  la care proprietarii au executat  pe cheltuiala proprie lucrări de intervenție pentru creșterea  performanței energetice  și regulamentul privind supraimpozitarea clădirilor  și terenurilor  neîngrijite , situate în intravilan.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea  Inventarului bunurilor care aparțin domeniului  public al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării și efectuării recepției la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ,, Rețea apa – Răhău – Cămin reducere presiune, Mun. Sebeș ,, – jud. Alba .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea C.L. nr. 156/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli  pentru consumul de carburanți.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei A.N.L. situată administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, BL.12, sc.B, ap. 1, jud. Alba în favoarea d-nei  Stănilă Luminița.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei A.N.L. situată administrativ în Sebeş, str. L. Blaga, bloc. 53, scara C, ap. 1, jud. Alba în favoarea d-nei  Sterp Timariu Oana.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei A.N.L. situată administrativ în Sebeş, str. Valea Frumoasei, bloc. 12 AB, scara A, ap. 5, jud. Alba în favoarea d-nei  Tarciuc Nicoleta Maria.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) pentru obiectivul de investiţii   „ Reabilitare și revitalizare Parc Arini”- proiect nr. SM_PAS/2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației P.U.Z. și a R.L.U. ,proiect 133/2017 ,, PLAN URBANISTIC  ZONAL Construire Locuințe (D+P+3E) și Dotări ,, Sebeș, str. Fântânele , nr. 4A,jud. Alba, Beneficiar  :S.C. COMA CONSTRUCT S.R.L..

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor  proprietate personală.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței  la domeniul privat al Municipiului Sebeș  a imobilelor în care  funcționează cabinete

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Sebeș și Universitatea  1 Decembrie 1918 Alba Iulia  – Facultatea  de Științe Exacte și Inginerești.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului  de concesiune  30/9578/04.05.2004.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului  de folosință  gratuită  din folosința  d-lui   Moro Ciprian  Zoltan în favoarea  familiei  Macovei  Ana –  Maria și Macovei Marius Ionel , asupra  terenului situat în Lancrăm,înscris  în CF nr. 76107 nr. cad.76107 Lancrăm – parcela nr. 23.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind tacita relocațiune intervenită  între locatar  Ștefan Ileana Maria , fost  locatar  al  contractului de închiriere  N.L. nr. 65/09.09.2014 și  Municipiul Sebeș  ca efect al prevederilor art. 1810 N.C.P.C.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii  contractului de închiriere  19/31.03.2006, pentru chiriașul  Bota  Alexandru , din blocul A.N.L. 12 A , ap. 12 – cartier Valea Frumoasei .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții „ SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN SPATIU CU DESTINATIE CULTURALA –CASA ARTELOR SEBEȘ ”   in SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN CENTRUL MULTIFUNCTIONAL CULTURAL-RECREATIV SEBES”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  denumirii obiectivului de investiții ,, Modernizare poduri de legătură  între străzile Decebal-Spicului, Decebal-Stefan cel Mare si Râului-Mihai Eminescu in Municipiul Sebes”  în ,,Modernizare punți  de legătură  între străzile,,  Decebal-Spicului, Decebal-Stefan cel Mare si Râului-Mihai Eminescu in Municipiul Sebes”  .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  modificarea organigramei  și a statului de funcții  a Serviciului Public de Asistență Socială Sebeș .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș a unor  canale aflate în  inventarul domeniului public al  Municipiului Sebeș, în vederea executării de lucrări de drenare și curățare.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea  și modificarea  HCL nr. 272/2017 privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate  (actualizat )  pentru obiectivul de investiții ,, Canalizare menajeră și Stație de Epurare sat Răhău, Municipiul Sebeș,, – proiect nr. 36/2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  completării  și modificării  1 din H.C.L.  nr. 349/2017 privind aprobarea Documentației  de Avizare a Lucrărilor  de Intervenții,pentru obiectivul de investiții ,, Reabilitare corp clădire A inclusiv reamenajări  exterioare , din strada Lucian Blaga, nr. 76,, – proiect  nr. 35/2016.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentației de Avizare  a Lucrărilor  de Intervenții  pentru obiectivul de investiții  ,, Modernizare strada Occidentului ,,

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre   privind  modificarea Programului de investiții publice pe obiective de investiții, pe surse de finanțare  pe anul 2018 și estimări 2019 – 2021.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la H.C.L. nr. 5/2018 privind aprobarea calendarului de  activități cultural  – educative ce se vor  desfășura în cursul anului 2018,cu un nou

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural ,, Lucian Blaga ,, Sebeș.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă gratuită din folosinţa d-lui Stanciu Vasile- Dacian  în folosința d-lui Abrudean Cristian – Doinaș , asupra terenului situat în Lancrăm, înscris în CF nr.76113 nr.cad.76113 Lancrăm, str.Râului nr.40- parcela nr. 29.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziție publică  cu privire la  contractarea  de  către Serviciul Public de Asistență Socială Sebeș de servicii socio-medicale de specialitate .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea bugetului local cu suma de 376,52 mii lei pentru finanțarea contractului de finanțare 66/14.02.2018.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL  102/2013 – privind delegarea atributiilor privind licitatiile publice pentru bunurile din domeniul public si privat al Municipiului Sebes aflate in administrarea SPAP situate in Piata Agroalimentara Dacia Sebes catre Serviciul Public de Administrare a Patrimoniului Sebes.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii obiectivului de investiții ,, Aspirator urban electric (3 buc) în Aspirator urban (3buc).

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 262/2017 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (actualizare DALI) a obiectivului de investiții ,,Transformare clădiri, Centrală termică și Depozit de cărbune, în Creșă și Grădiniță, Valea Frumoasei , Municipiul Sebeș ,, – proiect nr. 1358/2017.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 12258/14.02.2018 – Adresa domnului profesor Afrapt I. Nicolae.
 2. Informarea nr. 14564/22.02.2018 – Adresa Curții de Conturi  a României – Camera de Conturi Alba.
 3. Informarea nr. 16722/05.03.2018 – Adresa SC VOLTRANS SA .
 4. Informarea nr. 18605/13.03.2018 – Adresa domnului Probsdorfer Andreas.
 5. Informarea nr. 20407/20.03.2018 – Convocator AGA SC ECOSTAR GROUP SRL.
 6. Informarea nr. 20408/20.03.2018 – Adresa  SC ECOSTAR GROUP SRL .
 7. Informarea nr. 16417/02.03.2018 – Adresa Compartimentului Patrimoniu și Transport privind solicitarea SC MIBATELECOMUNICAȚII SRL.
 8. Raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
 9. Agenda externă a Primarului Municipiului Sebeș, în luna Februarie 2018. 

PUNCTE  SUPLIMENTARE

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației P.U.Z. și a R.L.U. ,proiect 41/2017 ,, PLAN URBANISTIC  ZONAL ,, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ FAMILIALĂ ,, Municipiul  Sebeș, str. De 1510 – extravilan  , nr. FN , jud. Alba, Beneficiar  :Brăilean Claudio  Fernando.

Proiect: iniţiator Primar

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 22074 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*