27 august: Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Consultă proiectul ordinii de zi!

Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba; În temeiul prevederilor art. 133 alin.1 și art 135 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În  baza art. 196 alin1 , lit. b) din  aceeaşi lege , 

D I S P U N E 

          Art.1. Se convoacă , Consiliul Local  al Municipiului  Sebeş , jud. Alba în şedinţă  ,publică, ordinară în data  27.08.2019 , ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala festivă a Colegiului National „Lucian Blaga „ .

           Art.2. Proiectul ordinii de zi , al ședinței de consiliu , ordinare  este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

           Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise pe proiectul ordinii de zi  însoțite de anexele corespunzătoare , referatele de aprobare, rapoartele de specialitate , precum și de celelalte  documente  conexe sunt puse la dispoziția  consilierilor locali prin e-mail(comunicare pe  adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul  ordinii de zi .

           Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeş şi se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituţiei Prefectului Judeţului Alba

–  Primarului municipiului Sebeş

–  Viceprimarului municipiului Sebeş

–  Consiliului Local Sebeș

–  Direcții , birouri și tuturor serviciilor subordonate  Consiliului Local cu și fără personalitate juridică.

ANEXA 1 la dispoziția nr. 487 /2019      

PROIECT   AL   ORDINII   DE  ZI 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației  cadastrale de prima  înscriere în sistemul  integrat de Cadastru  și Carte  Funciară a imobilului: Municipiul Sebeș, str. Călărași – Tronson 2,jud. Alba.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei      pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al Căminului  Pentru  Persoane Vârstnice Sebeș, Județul Alba.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe și  comisiei    pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 56/2018 privind aprobarea documentației  cadastrale de primă înscriere  pentru imobilul situat  administrativ în intravilanul  Municipiului Sebeș , str.  Viilor , nr. 2B,jud. Alba ,identificat cu CF nr. 72447 și nr. top. 2471 Sebeș  și CF  72502 și nr. top. 2474 Sebeș,  înscriere construcții și teren în domeniul  public al Municipiului Sebeș.

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  4527/09.08.2019  pentru proiectarea obiectivului de investiții “ Sistem de iluminat treceri de pietoni”– faza S.F..

Proiect inițiator:primar

Transmis spre avizare  comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public

 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare în vederea  stabilirii valorii de concesiune  a terenurilor din Lancrăm , atribuite în  baza Legii nr. 15/2003 republicată..

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină.și comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanţe.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării Contractului de închiriere  locuință  81/41872/11.12.2008 ca urmare a decesului titularei.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei  pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie .

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeș pentru efectuarea de lucrări pe domeniul public , în vederea realizării , de către d-na Lupuș Semida Iuliana a unui podeț de acces pe strada 1 Mai , în dreptul imobilului cu nr.282, localitatea Petrești ,Municipiul Sebeș .

Proiect inițiator :primar

Transmis spre avizare  comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină

 

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 170/2019 privind  aprobarea  prelungirii  contractului de închiriere  locuință  104/01.08.2005.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre  avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  Contractului de închiriere  – cabinet medical  80/29518/04.09.2012 situat  în Sebeș , Cartier M. Kogălniceanu , nr. 128.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii  Contractului de închiriere  – cabinet medical  59/28751/19.08.2014 situat  în Sebeș , str. Mihai Viteazu, nr. 28.

Proiect: iniţiator  primar

Transmis spre avizare  comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și  comisiei pentru învăţământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecţie socială, protecţie copii, culte, sănătate şi familie.

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Agenției pentru Protecția Mediului Alba (A.P.M) pe o durată de 10 ani,a două suprafețe de teren de 30 mp și respectiv de 2,50 mp teren aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș .

Proiect:inițiator primar

Transmis spre avizare comisiei pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1, lit.c) al HCL.nr.186 / 2019, privind aprobarea condițiilor de efectuare a schimbului terenului:“Teren neproductiv CAD 184“, în suprafață de 12.349 mp, format din două loturi lipite, respectiv: lotul în suprafață de 3.688 mp înscris în CF 80867 Sebeș și lotul în suprafață de 8.661 mp înscris în CF 80868 Sebeș, înregistrat în domeniului privat al Municipiului Sebeș cu terenul  în suprafață de 10.300 mp, format din două loturi lipite, respectiv lotul în suprafață de 7.400 mp înscris în CF nr. 80038 Sebeș (nr. CF vechi 25406 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 1868/1 și lotul în suprafață de 2.900 mp, înscris în CF nr. 80052 Sebeș (nr. CF vechi 25554 Sebeș-Lancrăm), nr. cad. 2059, aflat în proprietatea D-lui Macarie Vasile și a soției sale  D-na Macarie Emilia

Proiect inițiator:primar

 

Transmis spre avizare comisiei de studii prognoze economico-sociale , buget,finanțe,comisiei pentru  administraţie publică locală, juridică şi de disciplină și comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecţie mediu, monumente naturale şi turism.

 1. Informarea nr.66326/08.08.2019 – adresa Liceului German Sebeș.
 2. Informarea nr.66282/08.08.2019- adresa fam. Kerst Rudolf și Kerst  Maria , Sebeș, str. Dorin Pavel, nr. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 20614 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*