25 mai: Ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeş. Consultă proiectul ordinii de zi!

sebesConsiliul Local  al Municipiului  Sebeş se întrunește, joi, 25 mai 2017, în şedinţă publică ordinară, începând cu ora 14.00. Ședinţa va avea loc în sala multimedia a Colegiului Naţional „Lucian Blaga” și are următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre cu privire la  acordul Consiliului Local al Municipiului  Sebeş pentru lucrări de săpătura executate pe domeniul public, în vederea  realizării investiţiei „Lucrări  de intervenţie pentru instalarea  cablului magistral de fibre optice în conducta existentă proprietate Telekom /Ericsson din localitatea Lancrăm, jud. Alba”.

                                                                    Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local  al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură  pe domeniul  public,în vederea realizării investiţiei „Extindere conductă de gaze naturale  presiune redusă şi două branşamente” – Petreşti, strada Fagului nr. 5, bl. 5F-5E, municipiul Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului situat administrativ în Municipiul Sebeş, str. Lucian Blaga , nr. 6, jud. Alba , imobil monument  istoric conform Listei Monumentelor  Istorice 2015 nr. crt. 548 cod AB-II-m-B-00334.

                                                                   Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local al Municipiului Sebeş pentru lucrări de săpătură pe domeniul  public,în vederea realizării investiţiei „Extindere  conductă şi branşament  gaze naturale presiune redusă”- strada Tineretului nr. 1 A,Municipiul Sebeş .

          Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  situaţiilor deosebite, a  metodologiei în vederea acordării ajutoarelor de urgenţă din bugetul local, persoanelor singure sau  familiilor din Municipiul Sebeş şi a localităţilor apartinătoare.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea alimentării cu gaze naturale a locuinţei – apartament 17, bloc. 2, str. Progresului, loc. Petreşti – Sebeş, proprietate privată a Municipiului Sebeş, locuinţă ce formează obiectul Contractului de închiriere nr. 100/29.07.2005, titular GROZAV  Anamaria – Bianca.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare cu privire la  acordul Consiliului Local  al Municipiului  Sebeş pentru lucrări  de săpătură pe domeniul public, în vederea realizării investiţiei „Alimentare cu energie electrică  spaţiu comercial Profi str. Lucian Blaga, Sebeş, Alba”.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  retragerea din administrarea Şcolii Gimnaziale Petreşti a imobilului Sc. Gimnaziala Petresti – Valea Sebesului nr. 9, identificat prin CF 79500, nr. Cad 79500-C1, inscris in domeniul public al Municipiului Sebes cu nr. de inventar 10910 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebes.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Poiect de hotărâre privind introducerea  în inventarul domeniului public  al Municipiului Sebeş a unei suprafeţe de teren înscrise în CF nr. 84413 – 262 mp,  situată în intravilanul Mun. Sebeş conform PUZ nr. 28/2013, aprobat prin HCL 363/2013 şi darea în administrare către Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin domneiului public al Municipiului Sebeş .

          Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului  referitor la condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Sebeş în vederea instalării,întreţinerii,înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură  necesare susţinerii acestora, modul de utilizare  partajată a elementelor de infrastructură,precum şi măsurile privind construirea de reţele de comunicaţii electronice  în subteran.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  anexei 23 a H.C.L. 24/2009 privind Aprobarea Regulamentului de transport taxi şi Regulamentul de organizare a Activității de dispecerat la transport în regim de taxi               pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sebeş, modificată prin HCL nr. 228/2013              şi HCL nr. 73/2017, în sensul introducerii punctajelor pentru autovehiculele hibride și electrice.

Proiect: iniţiator cons. Matei Nicolaie

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea  denumirii unor obiective de investiţii din cadrul Cap.66 Sănătate şi Cap. 84 Transporturi, din Programul de investiţii publice  pe obiective de investiţii,pe grupe de investiţii, pe surse de finanţare pe anul 2017 şi estimări 2018 – 2020.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Temei de proiectare  17764/10.05.2017 pentru  proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare  drumuri de exploatare  agricolă”- faza  D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare 15638/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Semnalistică intrări în Municipiul Sebeş „- faza SF.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare nr. 15673/24.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii  „Reabilitare şi revitalizare Parc  Arini „ – faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare   2450/08.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare clădire maternitate „- faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea temei de proiectare 15601/21.04.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Modernizare străzi : Lucian Blaga, Mihai Viteazul,9 Mai, Mioriţei ,24 Ianuarie, Piaţa Primăriei , Piaţa Libertăţii, Municipiul Sebeş „- faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare reţea  apă strada Dorobanţi , Municipiul Sebeş „

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor  financiare  la Ocolul Silvic Sebeş RA pe anul 2016.

  Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z.  şi a R.L.U. Proiect nr. 9/2017”PUZ staţie de Epurare Răhău „,loc. Răhău, Municipiul Sebeş,- Extravilan , nr. FN, jud. Alba, beneficiar Municipiul Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre             privind Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare             a gestiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOTUL 2, ZONA 2 de operare precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit în baza acestuia.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotarare privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrarea Patrimoniului Sebeş a locuinţei „Apartament bl. 70/8 M. Kogălniceanu” din Municipiul Sebeş şi repartizarea în regim de chirie către dl. Todor Nicolae Valentin.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  întocmirii amenajamentului pastoral  pentru pajiştile aflate pe teritoriul  UAT Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  activităţii Serviciului Voluntar  pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş, cu modificarea organigramei şi statului de funcţii  ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sebeş  din subordinea Consiliului Local Sebeş .

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului  Public de Administrarea Patrimoniului , cu  privire la transformarea şi mutarea unor posturi vacante.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre referitor la acordul Municipiului Sebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Sebeş, cu privire la modificarea Contractului de asociere  46064/30.12.2011 ca urmare a retragerii Comunei Şpring din cadrul asocierii  şi aprobarea intrării în asociere a Municipiului Alba – Iulia.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Temei de proiectare  1767/18.05.2017  pentru servicii întocmire Studiu de fezabilitate „Reabilitare şi eficientizare  sistem iluminat stradal în Municipiul Sebeş „.

                                                                 Proiect: iniţiator Primar

         

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2633/16.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Extindere Spitalul Municipal  Sebeş”- faza S.F.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2680/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  spital „- faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2681/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  contagioase „- faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare  2677/18.05.2017 pentru proiectarea obiectivului de investiţii „Reabilitare  termică clădire  neuropsihiatrie „- faza D.A.L.I.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului local al Municipiului Sebeş  pentru lucrări de săpătură pe domeniul public  în vederea realizării investiţiei „Relocare şi protejare conducte de distribuţie gaze naturale  de presiune redusă şi joasă afectate de traseul  autostrăzii Sebeş – Turda,Lotul 1, km 0 +300-14+000”, judeţul Alba.

Proiect: iniţiator Primar

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor  stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Municipal

Proiect: iniţiator Primar

 1. Informarea nr. 17788/11.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 21.04.2017 – 24.04.2017.
 2. Informarea nr. 18.640/19.05.2017- Raportul delegaţiei Municipiului Sebeş la Komarom – Ungaria , din perioada 26.04.2017 – 01.05.2017.
 3. Informarea nr. 17043/04.05.2017 – Raport anual al Consiliului de Administraţie al Ocolului Silvic Sebeş R.A. pe anul 2016.
 4. Informarea nr. 17816/11.05.2017 – adresa completare Bilant SC ECOSTAR GROUP SRL.

 

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 24666 Articles
Contact: office@proalba.ro | 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*