20 februarie: Ședință publică extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș

Primarul  Municipiului Sebeş, jud. Alba;

          În temeiul prevederilor art. 133 alin.2 și art. 134, alin. 5 din  O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

          În  baza art. 196 alin1, lit. b) din  aceeași lege, 

D I S P U N E

          Art.1. Se convoacă, Consiliul Local  al Municipiului  Sebeș, jud. Alba în ședință publică extraordinară  în data  20.02.2020, ora 13,00. Ședința va avea loc în sala festivă a Colegiului Național „Lucian Blaga”.

           Art.2. Proiectul ordinii de zi, al ședinței de consiliu extraordinare este cuprins în anexa 1 al prezentei dispoziții.

Art.3. Proiectele de hotărâre  înscrise pe proiectul ordinii de zi  însoțite de anexele corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum și de celelalte  documente  conexe sunt puse la dispoziția  consilierilor locali prin e-mail(comunicare pe  adresele poștă electronică aflată în baza de date ).

Art.4. Consilierii locali sunt invitați să formuleze  și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul  ordinii de zi .

           Art.5. Prezenta poate fi atacată de persoanele îndreptățite , în termenul și în condițiile prevăzute de Legea nr.544/2004 , privind contenciosul administrativ , cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta dispoziție va fi afișată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul oficial al Municipiului Sebeș și se comunică în conformitate cu art.134 alin 2 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

–  Instituției Prefectului Județului Alba

–  Primarului Municipiului Sebeș

–  Viceprimarului Municipiului Sebeș

–  Consiliului Local Sebeș

– Direcții, birouri și tuturor serviciilor subordonate  Consiliului Local cu și fără personalitate juridică. 

PROIECT  AL ORDINII  DE  ZI 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Extindere rețea canalizare menajeră,,- strada Mihai Eminescu, localitatea Petrești, municipiul Sebeș, județul Alba, proiect nr.126/2019.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului general centralizat al Municipiului Sebeș pe anul 2020 precum  și estimări 2021-2023.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe, Comisiei  pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat , Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile persoanelor fizice sau persoanelor juridice fără scop patrimonial, aferent anului 2020.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Municipal Sebeș , județul Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină. și Comisiei de  studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Concursului National de Creație Literară și artă Plastică ,, Laudă semințelor, celor de față și-n veci tuturor,, din cadrul celei de-a XL –a ediții a Festivalului Internațional ,,Lucian Blaga Sebeș, (8-10 mai 2020)

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

  1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea DAS a imobilului cu nr. inventar 1084402 situat administrativ în Sebeș, loc. Petrești, strada Energiei, nr. 2.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie și Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

Redacția ProAlba
Despre Redacția ProAlba 21089 Articles
E-mail: office@proalba.ro Telefon: 0740.430.128

Fii primul care comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată


*